သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Sunday, January 24, 2016

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ရေငြမ်ား၏ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၀န္ႀကီးဌာန အမည္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားၿပီး အဆုိပါ ေငြမ်ားအား မည္သုိ႔အသုံးခ်ေနသည္ကုိ မသိရွိရေသာေၾကာင့္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနဟုဆုိ

Published on Sun, 01/24/2016 - 18:15


ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ရေငြမ်ား၏ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀န္ႀကီးဌာန အမည္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားၿပီး အဆိုပါေငြမ်ားအား မည္သို႔ အသံုးခ်ေနသည္ကို သိရွိရမႈ မရွိ ျဖစ္ေနကာ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၀င္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ထားသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း EITI တြင္ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ၊ အရပ္ဘက္ သံုးဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

EITI တြင္ အဖြဲ႕၀င္ေလာင္း ႏိုင္ငံအဆင့္မွ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျဖစ္လာေစရန္ တင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မ်က္၊ သတၱဳက႑တုိ႔မွ ရရွိသည့္ အခြန္စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံကို တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးထားသည့္ EITI အစီရင္ခံစာကို ႏုိင္ငံတကာ အတြင္း၀န္႐ုံးသို႔ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

EITI တြင္ အဖြဲ႔၀င္ေလာင္း ႏိုင္ငံအဆင့္မွ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျဖစ္လာေစရန္ တင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (EITI) နယ္ပယ္၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အား အေျခခံသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔က႑ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ ၁၃ ခု၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ ၃၀ ႏွင့္ သတၱဳက႑၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုမၸဏီ ၁၁ ခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ  အစီရင္ခံစာအတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ ၁၃ ခုမွ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၈၈၀ မွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အမည္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔ မ်ားျပားလွသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕၀င္ေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ စနစ္တက် ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ အေျခအေနကို သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆိုေနသည္ဟု အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္း (၅၁၈) ဖြဲ႕ျဖင့္ ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"၀န္ႀကီးဌာန နာမည္နဲ႔ပဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ အပ္ထားတယ္။ အဲဒီလို အပ္တာက ဥပေဒအရလို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုျပန္သံုးစြဲလဲ။ မသံုးဘဲနဲ႔ပဲ ဘဏ္မွာအပ္ထားလားဆိုတာ ဘာမွ မသိရဘူး" ဟု EITI ၏ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ MATA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚမိုးမိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ EITI အစီရင္ခံစာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္သို႔ ေပးသြင္းမႈ မရွိသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဘဏ္အပ္ေငြကဲ့သို႔ေသာ Others Account စာရင္းမ်ား အမ်ားအျပား ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုသို႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမွ ရေငြမ်ား မည္သုိ႔စီးဆင္းေနသည္ကို သိရွိရန္  ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အေရးႀကီးေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ EITI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တြင္းထြက္ သယံဇာတဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ Others Account ေငြစာရင္းမ်ား တည္ေထာင္ထားရွိမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု ျပ႒ာန္းေပးသင့္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ Others Account ဘဏ္စာရင္း အတြင္းရွိ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ သာမက ထိုစာရင္းမ်ားမွ ေငြမ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (MATA) ၏  အၾကံျပဳခ်က္က ဆိုသည္။

"Others Account ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ထားတယ္ ဆိုတာသိမွ အခုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေနတဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရာက္သြားမယ္။ ဒီလိုသိရမွ ဘယ္ပိုက္ဆံေတြက ဘယ္ကို ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာ သိၿပီး ဘယ္ျပည္နယ္အတြက္ ဘယ္လိုခြဲမယ္ဆိုတာ သိရမယ္" ဟု ေပါင္းကူးမွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

Writer:
ၿဖိဳးေ၀

http://news-eleven.com/

Saturday, January 9, 2016

ရခိုင္စစ္ပြဲ ရပ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုေန


‪BBC‬

ရခိုင္ ျပည္နယ္ ထဲ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ စစ္ပြဲ ေတြ ကို အျမန္ ဆုံး ရပ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ၾကဖို႔ ရခိုင္ ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးေအးသာ ေအာင္ က တိုက္ တြန္း လိုက္ပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ ထဲ အစိုးရတပ္ နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေအေအ အၾကား တိုက္ပြဲ ေတြ ျပင္းထန္ ခဲ့ၿပီး အခု ရက္ပိုင္း မွာပဲ ႏွစ္ဘက္ စလုံး ကေန အျပန္ အလွန္ ေၾကညာခ်က္ ေတြ ထုတ္ လာတာ ၾကပါတယ္။
အစိုးရ စစ္တပ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ အရ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ကေန ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ အတြင္း တိုက္ပြဲ ၁၅ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့တာမွာ တပ္ရင္းမႉး တစ္ဦး အပါအဝင္ အရာရွိ စစ္သည္ေတြ က်ဆုံး ခဲ့သလို၊ ရခိုင္တပ္ ဘက္ကေတာ သုံးေယာက္ က်ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ေတြ၊ ရိကၡာေတြကို သိမ္းဆည္း ရမိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေအေအ အဖြဲ႕ကို အစြမ္းကုန္ ေခ်မႈန္း သြားမယ္ လို႔လည္း အစိုးရတပ္ ဘက္ ေျပာဆို ထားပါတယ္။
ေအေအကလည္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ ရက္စြဲ နဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ကာ အစိုးရ ေျပာဆိုခ်က္ ေတြ ကို တုံ႔ျပန္ ခဲ့တာမွာ အစိုးရ တပ္ဘက္ က အက်အဆုံး ၁၅၀ ဝန္းက်င္ ရွိၿပီး၊ အေယာက္ ၂၀၀ နီးပါး ဒဏ္ရာရတယ္ လို႔ ေျပာလာ ပါတယ္။

ဦးေအးသာေအာင္ကေတာ့ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးဖို႔ နဲ႔ စစ္ပြဲေတြ ရပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

တိုက္ပြဲေတြ ေၾကာင့္ အိုးအိမ္ေတြ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ၾကရတဲ့ ေဒသခံ အေရအတြက္ ရာနဲ႔ခ်ီ ရွိၿပီး ရခိုင္ လူထု အၾကားမွာလည္း စိုးရိမ္မႈ ေတြ ျမင့္တက္ ေနတယ္ လို႔ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာၿငိမ္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ပြဲ ေတြ ရပ္ၾကဖို႔ ေဒသခံ ေတြ ရဲ႕ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို မႈေတြလည္း မၾကာခင္ ကပဲ ေက်ာက္ေတာ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ေျမာက္ဦးမွာ တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါတယ္။

===========================
‪#‎BBC‬

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႕ ဦးေအးသာေအာင္ ပါတီကုိယ္စားျပဳ တက္ခြင့္မရ

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ၁၆ ရက္ေန႕ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ မည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသုိ႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၀ါရင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးေအးသာေအာင္မွာ ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ တက္ခြင့္မရရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီမွ တက္ေရာက္ခြင့္ သံုးဦးရရွိသျဖင့္ အစပိုင္းတြင္ ဦးဦးလွေစာ၊ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးေအးသာေအာင္တို႕ သံုးဦး တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေအးသာေအာင္ အား ခ်န္လွပ္ျပီး ယင္းေနရာတြင္ ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးဖိုးမင္းအား နိရဥၥရာမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သူက “ ပါတီက ေလးဦး တက္မွာပါ။ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္၊ ဦးလွေစာ၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးဖိုးမင္းတို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးအား ေမးျမန္းရာ ဦးဖိုးမင္းက “ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ၾကမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးလွေစာ၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္မွာ အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဦးထဲတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ သူ႕အေနျဖင့္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္စရာ မလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ဟု သိရသည္။

ဦးေအးသာေအာင္အား ဖယ္ထုတ္လိုက္သည္ဟု သတင္းရပါသျဖင့္ ဟုတ္ပါသလားဟု ဆက္လက္ ေမးျမန္းရာ ဦးဖိုးမင္းက “ ဖယ္ထုတ္လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးေအးသာေအာင္ ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေန ဖိတ္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး နစ္နာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ စာရင္းထဲမွ မထည့္လိုက္တာပါ။ သူ႕က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ဖိတ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု သူက ေျပာဆိုသည္။

ဦးေအးသာေအာင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ သူ႕အား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေန ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကေန ေခၚလည္း ေခၚမွာ မဟုတ္ပါ။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေခၚမွ မေခၚရေသးတာ။ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကေန ကၽြန္ေတာ္ကို ဖိတ္မွာပါလဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအးသာေအာင္က မိမိမွာ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္ရပ္စဲေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စု ေပၚထြန္းေရးတို႕ အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ရပ္တည္ ၾကိဳစားလာသူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ယခု ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ မရေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲျပီး ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

၎ျပင္ ယခု ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပား မတက္ေရာက္သျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာဆို၍ မရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

#Narinjara

ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ ( AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)

ဧရာ၀တီ| January 9, 2016

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အနီး ရမ္းေခ်ာင္းေတာင္တန္း တ၀ိုက္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) တို႔အၾကား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာေနသည့္ အေနအထား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ အရာတခ်ိဳ႕ က်ဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းတို႔ ရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီသတင္းဌာနမွ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး AA ကိုလည္း အျပတ္ေခ်မႈန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စစ္ေျပးေရွာင္ေနရသူ ၂၅၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ AA သည္ အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံထားရသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္က AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

ေမး ။ ။ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မွာ စစ္ေရးအေျခအေန ဘယ္လိုရွိပါသလဲ ။

ေျဖ ။ ။ ေလာေလာဆယ္ တိုက္ပြဲတို႔၊ ပစ္တာခတ္တာတို႔ေတာ့ မရွိဘူး။ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ အရမ္း မ်ားေနတယ္။ တပ္အင္အားေတြ ထပ္ၿပီး တိုးလာတယ္။ တပ္မ (၆၆) လည္း ၀င္လာတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ စကခ ၂ ခုရယ္။ စစ္ေတြ ဒကစ ရယ္။ အမ္း မပခေတြနဲ႔ ဆိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းေတြက လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းဆိုေတာ့ နည္းနည္း တိုက္သင့္တာ တိုက္တယ္။ ခြာသင့္တာလည္း ခြာထားတယ္။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အရပ္ဘက္ကေန သတင္းၾကားခ်က္ေတြအရ ပဲခူးတိုင္းက တပ္ေတြလည္း လာေနတယ္။ တပ္မ (၆၆) လည္း ထပ္ေရာက္လာတယ္။ စစ္ဆင္ေရးေတြ အရမ္းမ်ားေနေတာ့ တိုက္ပြဲေတြက အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာဖို႔ မ်ားပါတယ္။

ေမး ။ ။ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္က ျမ၀တီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို သေဘာထား ရွိပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အစုိးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုအေနနဲ႔ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး တာ၀န္ခံမႈ ရွိသင့္တယ္။ သတင္းတခုကို ပစ္စလတ္ခတ္ ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး။ အေသးစိတ္ေတြကေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာလို႔ရတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အပိုင္းေပါ့။ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းမယ္ ဆိုတာေတြက ႏုိင္ငံေရးမုဒိတာကို ထင္ဟပ္ေစတယ္ေလ။ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းတယ္ဆိုတာက ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖမရွာခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒါေတြ အေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ဘက္က အမ်ားႀကီး စဥ္းစားစရာေတြ ရွိေနတယ္။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို အျမစ္ျဖတ္ၿပီး ေခ်မႈန္းမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔လည္း စဥ္းစားစရာေတြ ျပင္ဆင္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားတာေပါ့။

ေမး ။ ။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာ AA ဘက္က လက္ေျဖာင့္တပ္သား (စႏုိက္ပါသမား) ေတြ ပါတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမအေျခစိုက္တပ္စခန္း ထားႏုိင္ဖို႔ နယ္စပ္က အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ဆုိတာေရာ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ အေျခအျမစ္ မရွိတဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ေသးသိမ္ေအာင္ အေျခအျမစ္ မရွိဘဲ ေလွ်ာက္ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အစိုးရတခုအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုမွာ ဘာမွ အေျခအျမစ္ မရွိတဲ့ဟာေတြကို ေလွ်ာက္ေျပာတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြေပါ့။ တိုက္ပြဲအေနနဲ႔ လက္နက္တို႔၊ အင္အားတို႔ကေတာ့ ဗ်ဴဟာအပိုင္းေတြ ဆိုေတာ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးဆိုေတာ့ ထုတ္မေျပာလိုပါဘူး။ ရခိုင္တိုက္ပြဲမွာ တျခား မဟာမိတ္တပ္ေတြ ကူညီတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္တပ္ပါပဲ ။

ေမး ။ ။ တိုက္ပြဲမွာ AAဘက္က အထိအခိုက္ေရာ ဘာေတြ ရွိပါသလဲ ။

ေျဖ ။ ။ အထိအခိုက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ ဒဏ္ရာ အေသးစားရတာ ၃ ဦးပါ။ အသက္ေပးသြားတာ ၂ ဦး ရွိတယ္။ ဒီထက္ မပိုပါဘူး။ အဲဒီထဲမွာမွ ၁ ဦး ကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သၿဂႋဳဟ္ဖို႔ အခ်ိန္မရဘူး။ ရုပ္အေလာင္း တခု သူတို႔ (အစိုးရ) ရသြားတယ္။ သူတို႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြမွာ ၃ ဦး ရတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလွ်ာက္ေျပာတာပါ။

ေမး ။ ။ ေလာေလာဆယ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ AA က လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းေတြပဲ ဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္း အေျခစိုက္ စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနတာ ရွိလား။

ေျဖ ။ ။ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနအရေတာ့ အဲဒီ အေျခစိုက္ ဆိုတာေတြက မလြယ္ဘူး ထင္တယ္။ စစ္ေရး အေနအထား အရေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က အခုကေတာ့ ၀င္လႈပ္ရွားတဲ့ အပိုင္းပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ လႈပ္ရွားတာကလည္း စစ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား လႈပ္ရွားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတည္းက က်ေနာ္တို႔ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ မသိတာေတာ့ သူတို႔ အပိုင္းပါ ။ က်ေနာ္တို႔က လူအမ်ားေျပာသလို အစိုးရက ေနခြင့္ေပးရင္ ဆိုတာထက္ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္တပ္က ေနခြင့္ ရွိကိုရွိတယ္ ဆိုတာာကို က်ေနာ္တို႔ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ယံုမွားသံသယ မရွိပါဘူး။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ကိုယ္ယူတာပါပဲ ။

ေမး ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထား ရွိပါ သလဲ ။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါကို အယံုအၾကည္ မရွိပါဘူး။ ဘယ္လို စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ သံုးထား သံုးထားေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းၾကတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ဟန္ေဆာင္လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္ၿပီးမွ တကယ္ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး မပါ၀င္တာေတြက က်န္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြက ဘယ္လို လက္ခံမလဲ ။ ေနာက္တခ်က္ ေထာက္ျပခ်င္တာက လက္မွတ္မထိုးဘဲနဲ႔ တျခားအဖြဲ႕ေတြကို ဖိတ္ၾကားတယ္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေဆြးေႏြးပို္င္ခြင့္ မရွိတဲ့ဟာကို မ်က္ႏွာျပၿပီး ျပစားခံဖို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ အဲဒီေလာက္ မအေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၄၆-၄၇ လို မအၾကေတာ့ပါဘူး။

ေမး ။ ။ အစိုးရသစ္တက္လာမယ့္ အခ်ိန္မွာေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္လို ျဖစ္လာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကေနရာမွာ ဆက္ပါမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ AA အပါအ၀င္ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္က သေဘာထား တင္းမာေနေတာ့ ဒါက အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာႏုိင္မလား။

ေျဖ ။ ။ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တရပ္အျဖစ္ ရွိေနတယ္။ ေနာက္လာမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႕လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္ေတြကို ေရလိုက္ငါးလိုက္ အဆင္ေျပေအာင္ ဆိုၿပီး လုပ္ေနတာထက္ သတၱိရွိရွိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ရဲဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွ မလုပ္ရင္ တပ္မေတာ္က မႀကိဳက္လို႔ ဒါမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ေရွာင္ေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ မဲဆြယ္ကာလေတြမွာ လူထုကို ေျပာခဲ့တဲ့ “ေျပာင္းလဲဖို႕ အခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆိုတာ ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ လည္း တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ရာအတြက္ သူတို႔မွာ သတၱိေတြ တာ၀န္ခံမႈေတြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး လိုပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တခုက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ကို ရခိုင္ျပည္မွာ အေျခစိုက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားလာမွာ စိုးရိမ္တာက ရခိုင့္သယံဇာတအေရး၊ အက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႔လည္း တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို သူတို႔က စိတ္ႀကိဳက္စီမံတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေထာက္ျပၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာဆိုမယ့္ အင္အားစုေတြ သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာလို႔ ရပါလ်က္နဲ႔ စစ္ေရးအရ အင္အားေတြ သံုးတယ္။ ဒီအခ်က္က အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ တခ်က္အေနနဲ႔ ပါပါလိမ့္မယ္။

ေမး ။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပာစရာမ်ား ရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ ။ ။ က်ေနာ္ ထပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရွာတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးပါပဲလို႔ က်ေနာ္ေျပာလိုပါတယ္။ အကယ္လို႔မ်ား အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေရး ဆိုတာကိုပဲ ေရွ႕တန္း တင္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔လည္း တျခားေသာ အစီအစဥ္ေတြကို ရွာေဖြ ႀကိဳးစား ရပါလိမ့္မယ္။

Photo: AA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုုင္ / ဧရာဝတီ)

Credit ဧရာဝတီသတင္းဌာန

သူရိယေန၀န္းမွ ရခိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္

နိရဥၥရာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူဖတ္အမ်ားဆံုး အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ သူရိယေန၀န္းတြင္ သူရဲဗလမင္းထင္၏ “ ရခိုင္ရိုးမကို ေရႊခ်လို႕ ရတယ္” ေခါင္းစီးျဖင့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို မ်က္နာဖံုး ေဆာင္းပါး အျဖစ္ ယခု အပတ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၎ျပင္ ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ တစ္ခု ကိုလည္း ေမးခြန္း အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းေခါင္းစဥ္ငယ္မွာ “ ဂဂၤါကို စီးမလား ဧရာ၀တီကို စီးမလား …. ဂစၦပနဒီေရ” ဟု ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းပါးကို ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ရခိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း စသည္တို႕ကို တစ္စြန္းတစ္စ လွစ္ဟ ေဖာ္ျပျပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ကခ်င္ KIO နယ္ေျမတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနေသာ ဓာတ္ပံု သံုးပံုကို ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ရွိ အံေတာ္သိမ္ပံုႏွင့္ အတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားသည္။

သူရဲဗလမင္းထင္ ေရးသားေသာ ေဆာင္ပါးမွာ တိုလွေသာ္လည္း ထိမိေသာ ေဆာင္းပါး ေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ျပီး ရခိုင္ျပည္၏ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပသနာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကို လိုလားေသာ ရခိုင္စာဖတ္ပရိသတ္ကို အၾကိဳက္ ေတြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ထဲတြင္ သဘာ၀က ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ား တစ္ေပြ႕ တစ္ပိုက္ၾကီးရွိပါလ်က္ ျမန္မာတို႕ ငတ္မြတ္ေနၾကရ၏။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူငယ္လူသန္မွန္ သမွ် မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္လူငယ္တို႕ မေလးရွား၊ စကၤာပူ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္သလို လုပ္ကိုင္ ရုန္းကန္ ေနရ၏။ ကၽြန္သာသာ အလုပ္သမားမ်ား ဘ၀ေရာက္ေနသည္ဟု ေရးသားထားခ်က္သည္ ရခိုင္၏ လက္ရွိ အေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပထား၏။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗမာတို႕ႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ္နန္း ကိုယ့္ၾကငွာန္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ ရပ္တည္ေနထိုင္လာခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျပီး ျမန္မာ (ဗမာ) ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ညီရင္း အစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေဆာင္းပါး တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

စာေရးသူက ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္သည္ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ စာလွ်င္ ပို၍ တစ္ေသြးတည္း ျဖစ္သည္။ ပုိိ၍ ညီရင္းအစ္ကို ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ရုပ္ရည္လည္းခြဲမရ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား မွာလည္း အတူတူ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပမွာလည္း ဆင္တူရိုးမွား၊ သံတူေၾကာင္းကြဲ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ ပါ၀င္ေသာ တိဗက္ ျမန္မာ အုပ္စုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တိဗက္ကုန္းျပင္ျမင့္မွ အတူတူ ဆင္းသက္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ အဓိက အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မွာ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ရန္သူ မဟုတ္ဘဲ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ရန္သူမွာ ေျမာက္ဘက္မွ ေစာင့္ေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာ္ျပသည္။

“ ယေန႕ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္သည္ လူဦးေရသန္း ၂၀၀ မွ်ရွိေသာ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲေနေသာ ႏိုင္ငံၾကီး ျဖစ္သည္။ ေပါက္ကြဲေတာ့မည့္ ယမ္းဘီလူးအိုးၾကီးႏွင့္ တူေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ျမန္မာျပည္၏ အေသးဆံုး ျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္ သာသာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ အရြယ္ႏွင့္ လူဦးေရ မမွ်မတ ျဖစ္ေနသည္။ သူ၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ သူ႕ထက္ အလြန္ အင္အားၾကီးေသာ အိႏၵိယျပည္ၾကီးရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္လံုး မုန္းတိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရၾကီး မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ ေဘးဒုကၡ အျမဲၾကံဳေတြ႕ေန ရေသာ ႏိုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တို႕အတြက္ ရခိုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ပင္လယ္သည္ သူတို႕၏ အနာဂတ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ သူတို႕၏ ထြက္ေပါက္၊ သူတို႕၏ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေနသည္။ ေျမာက္ဘက္မွ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ က်ဴးေက်ာ္ ခိုး၀င္ေနမႈကို ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ လက္တြဲ ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပသည္။

၎ျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ၾကယ္တစ္လံုးကို ၾကယ္ေလးလံုး ၀ိုင္းရံထားေသာ တရုတ္ အလံနီၾကီးမ်ား ရမ္းျဗဲကၽြန္းေပၚရွိ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခြင္လံုး ေလထဲတြင္ ၀င့္၀င့္ထည္ထည္ လႊင့္ထူေနၾကပံု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္ျဖဴ ရမ္းျဗဲကၽြန္းသည္ အသက္ရွဴရန္ ေအာက္စီဂ်င္ပမာ အေရးၾကီးလွပံုတို႕ကို ေဖာ္ျပျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တို႕အတြက္ သြားရည္ တျမားျမားက်ေနေသာ နယ္ေျမ၊ အငမ္းမရ ျဖစ္ေနေသာ ေဒသဟု ေဖာ္ျပသည္။

ထိုတရုတ္၊ ထိုဘဂၤလာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အစား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ AA ႏွင့္ စစ္တိုက္ေနရသည့္ အျဖစ္မွာ ရင္နာစရာ၊ ၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ သူရဲဗလမင္းထင္က ဆိုသည္။

ယေန႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနသည္ ရခိုင္မွား သလား၊ ျမန္မာမွားသလား ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကည့္၍ မရ၊ သမိုင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ ျပသနာမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေနလွ်င္ လက္ေတြ႕ အေျဖႏွင့္ ေ၀းေတာ့မည္။ ေသခ်ာသည္က ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ လက္တြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု အလံ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္သည္က လြဲ၍ တစ္ျခားနည္းလမ္း မရွိေၾကာင္းဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရခိုင္ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခြင့္ရရွိမည္မွာ မုခ် ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေတာ့မည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ၏ အနာဂတ္ တြင္ ဘဂၤလာပင္လယ္ေအာ္မွ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ ဂစၦပနဒီကို ေရႊခင္းႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ရိုးမကို ေရႊခ်၍ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး "ဂစၦပနဒီ အတြက္ ဧရာ၀တီသည္သာ ညီရင္း အစ္ကိုသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဂဂၤါသည္ ကစၦပနဒီအတြက္ သူစိမ္းျပင္ျပင္သာ ျဖစ္သည္။" ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခု ေဆာင္းပါးမွာ ျပည္ေထာင္စု ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ၊ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာ လူမ်ိဳးအၾကား ခ်စ္ၾကည္မႈကို ခိုင္ျမဲေစလိုသူ၊ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈ ကင္းေစလိုသူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အၾကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

#Narinjara

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ဓာတုပစၥည္း အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မ်ားလာ

Published on Sat, 01/09/2016 - 18:43

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီး OGT စီမံကိန္း

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မလကြၽန္းေက်းရြာ အနီးရွိ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း (Onshore Gas Terminal) ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္ စက္႐ံုမွစြန္႔ပစ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ အနံ႔အသက္ဆိုးေၾကာင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားမွာ ဖ်ားနာျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္ျခင္း စသည့္ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္စက္႐ံုကစြန္႔ပစ္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းအနံ႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ေတြ နဲ႔ လူႀကီးပိုင္းေတြမွာ ေခါင္းမူး၊ ေအာ့အန္တာ ေတြ ျဖစ္တယ္။ မၾကာခဏ ဖ်ားနာတာေတြျဖစ္ တတ္တယ္။ အနံ႔အသက္ေတြက မိုးရာသီ ထက္ အခုပြင့္လင္းရာသီမွာဆို အနံ႔ကပိုၿပီး ျပင္းလာတယ္။ ဒီအနံ႔ေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေက်းရြာမွာ အရင္ကမျဖစ္ဖူးခဲ့တဲ့ ေ၀ဒနာ ခံစားရသူေတြ မ်ားလာတယ္။ တစ္ပတ္အ တြင္း ၁၅ ဦးထက္မနည္း ျဖစ္ေပၚမႈရွိလာတယ္။ အသက္ေသဆံုးမႈအထိေတာ့ မရွိေသးဘူး"ဟု မလကြၽန္းေက်းရြာမွ ဦးေမာင္ခင္ပုက ေျပာၾကားသည္။

အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ားကို ႐ွဴ႐ႈိက္ခံစားေနရၿပီး ေခါင္းမူး၊ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္း ေ၀ဒနာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ မလကြၽန္း၊ လိပ္ခေမာ္၊ ေဂၚတူ၊ အုန္းေတာ၊ ၿပိဳင္းစစ္ေက၊ ဂံုးခ်ိန္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ဆိုးရြားေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မလကြၽန္းေက်းရြာမွ ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္ စက္႐ံုအနီး ေက်းရြာမ်ားတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုရီးယားကုမၸဏီမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 'ေရႊ' အခမဲ့ေဆးခန္းမွ သူနာျပဳ ဆရာမတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရာ "ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြက ေနမေကာင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခုလို ေအးတဲ့ရာသီမွာ ကေလးေတြ၊ လူႀကီးေတြက ေခါင္းမူးဖ်ားနာတာေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္ စက္႐ံုက စြန္႔ပစ္တဲ့ အနံ႔ေၾကာင့္ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ CNPC ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မႈ အပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကိုးရီးယားေဒ၀ူး ကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူ သန္႔စင္မႈအပိုင္းတြင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေျမေပၚတူးေျမာင္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းစနစ္ အျပင္ ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္လည္း ပင္လယ္ျပင္သို႔ စြန္႔ပစ္သည့္ စနစ္မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

"သူတို႔စြန္႔ပစ္ခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ရင္ ဒီေျမာင္းနားမွာ မေနႏိုင္ၾကဘူး။ အနံ႔ကတအား ျပင္းတယ္။ ဒီအနံ႔ေၾကာင့္ ကြၽဲ၊ ႏြားတိရစၦာန္ ေတြလည္း နာမက်န္းျဖစ္တယ္" ဟု မလကြၽန္း ေက်းရြာမွ ေဒၚသိန္းျဖဴက ေျပာၾကားသည္။
"ဒီအနံ႔ကိစၥေၾကာင္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့လာတဲ့ ကိစၥကို ေဒသခံ ရြာသူရြာသားေတြက တိုင္တန္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္တို႔ကို တင္ျပ တိုင္တန္းထားခဲ့တယ္။ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ အနံ႔က ဆိုးရြားေနတုန္းပဲ" ဟု မလကြၽန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

စြန္႔ပစ္မႈ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ဟု ေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ ေျပာဆိုေနၾကၿပီး ေဒ၀ူးကုမၸဏီမွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား သန္႔စင္ၿပီး စြန္႔ပစ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ား၏ မစင္မ်ားကိုပါ သန္႔စင္ စက္႐ံုျခံ၀င္း အတြင္းရွိ ေရကန္ထဲသို႔ ထုတ္လႊတ္ကာ ယင္းကန္မွတစ္ဆင့္ အရည္ၾကည္မ်ားကို ေျမေပၚတူးေျမာင္းမွ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထုတ္လႊတ္ရာ ေရေျမာင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ တင္က်န္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတု ပူျပင္းလာခ်ိန္တြင္ ပိုမိုနံေစာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Writer:
ေအာင္ရမၼာ


Eleven media group

Wednesday, January 6, 2016

ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား

2016-01-06 at 6:30 AM

rakhine_gas
Photo: Khin Maung Myint      မေဒးက်ြန္းေပၚမွ ပုိက္လုိင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း

 ယခုေဆာင္းပါးသည္ ဇန္နဝါရီလထုတ္-၂၀၁၅၊ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္း အမွတ္(၃၁) မွ မ်က္ႏွာဖုံး ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

 ခင္ေမာင္ျမင့္ ႏွင့္ ေမာင္သင္တုန္း ေရးသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံနဲ႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း စတင္ တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြ၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပုံစံ ေျပာင္းလဲသြားတာေတြကုိ သိရဖို႔ စီမံကိန္းအစျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္က ပုိက္ လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ေက်းရြာေတြကုိ ႏုိဝင္ဘာတတိယပတ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ပတ္တာ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နဲ႔ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚက ရပ္ကြက္ေတြ အပါအဝင္ ေက်းရြာ၂ဝ ဝန္းက်င္မွ ေဒသခံ ၁၅ဝ ေလာက္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့အရာေတြ အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့သုံးႏွစ္ေလာက္က ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီ ဆုိေပမယ့္ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ ဆက္တြဲျပႆ      နာေတြကုိေတာ့ ေဒသခံေတြ အခုအထိ ခါးစည္းခံ ေနၾကရတုန္းပါပဲ။

ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမဖုိ႔ထားတဲ့ေနရာ က ေျမေတြ၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ေရာေႏွာေနတဲ့ေျမေတြ၊ ေတာင္က ၿပိဳက်တဲ့ေျမေတြဟာ မုိးရာသီမွာ မုိးေရေတြနဲ႔အတူ ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းေဘးမွာရွိတဲ့ လယ္ယာေျမေတြထဲကို စီးဝင္လာတာ ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမတခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးကုန္ၾကတယ္လို႔ ေဒသခံေတြ က ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ေတာင္ေပၚက ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမတခ်ဳိ႕ဆိုရင္လည္း မုိးရာသီမွာ ေတာင္ကမ္းပါးယံေတြ တအိ အိ ၿပိဳက်တာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမေတြ ပ်က္စီးၾက သလုိ ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္ေတြရဲ႕ တာ တမံေတြဟာလည္း ေသခ်ာ ျပန္လည္မျပဳျပင္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေတြထဲကေန ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ အတြက္ တစ္ရြာလံုး မေနရဲေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ သခၤ်ဳိင္းေျမ ေပၚကေန ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့အတြက္ လူေသရင္ သၿဂႋဳဟ္ဖုိ႔ ေျမေနရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့တဲ့ အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရတာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေက်ာက္ျဖဴကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ေရာက္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေရနံေတြ ေျမာက္ျမားစြာထြက္ရွိေနေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ အတြက္ေတာ့ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မည္မည္ရရ မရရွိၾကပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးငွားၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ကုိ ဟုိဟုိဒီဒီ ပတ္ၾကည့္လုိက္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ လမ္းေကာင္းေကာင္း မေတြ႕ရပါဘူး။ ေက်ာက္ခင္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဳိင့္ခြက္ေတြ၊ ေပါက္ၿပဲေနတဲ့ ကြန္ကရစ္ လမ္းအေဟာင္းေတြပဲရွိပါတယ္။ လမ္းအေကာင္းဆုိလုိ႔ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕ကေန မလကြၽန္းေပၚမွာရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီရဲ႕ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သန္႔စင္စက္႐ုံကုိသြားတဲ့ လမ္းတစ္ခုတည္းသာ ညီညာ ေျဖာင့္ျဖဴးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴပုိက္လုိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပထမ ဆံုး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္တဲ့သူကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လူမႈ ကြန္ရက္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၾကည္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၃ မတုိင္ခင္အထိ ပုိက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူေတြက ထုတ္ျပန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ နစ္နာေနတဲ့ ေဒသ ခံေတာင္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵျပသတင္းေတြ၊ အလုပ္သမားျပႆ      နာ  စတဲ့ သတင္းေတြဟာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာစာမ်က္ႏွာေတြေပၚ မွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေတာ့ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းသတင္းေတြဟာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မီဒီ ယာေတြမွာ သိပ္မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။

ဒီလုိသတင္းေတြမၾကားရေတာ့ေပမယ့္ အားလံုးအဆင္ ေျပသြားတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္လူမႈကြန္ရက္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ဆိုပါတယ္။

ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း ကြၽန္းေပၚက ေတာင္သူေတြဟာ ေနာက္တစ္ရက္(ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔)မွာ နစ္နာေၾကးေတာင္းဖို႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးကုိ စာလာတင္ဖုိ႔ရွိတာေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ႔ အတူ အဲဒီကြၽန္းကုိ လုိက္သြားဖုိ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းၾကည္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းကေတာင္သူေတြဟာ အဲဒီရက္မွာ ေရာက္မလာၾကပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတို႔ေက်းရြာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ေက်ာက္ျဖဴကို ေရာက္ လာၾကတာပါ။

ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္မွာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းေဒသခံႏွစ္ဦးနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းကို သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းကြၽန္းဟာ မေဒးကြၽန္းနဲ႔ ျမစ္တစ္ျမစ္သာျခားတဲ့ ကြၽန္း ေလးတစ္ကြၽန္းပါ။ အဲဒီကြၽန္းကုိ ေရာက္ဖုိ႔ ေက်ာက္ျဖဴကေန သံုးနာရီေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ စက္ေလွစီးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကြၽန္းေပၚက ေဒသခံေတြဟာလည္း စီမံကိန္းလုပ္တဲ့အခ်ိန္တုန္း က တျခားေဒသေတြလုိ ထိခုိက္မႈ၊ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြကို ခံခဲ့ရ သလုိ ယခုအခ်ိန္အထိလည္း ခံေနရၾကတုန္းပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းစလုပ္ တဲ့အခ်ိန္တည္းက ယေန႔အထိ ေဒသခံေတြမွာ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမုိးေနတဲ့အျပင္ သူတုိ႔႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ ေတာင္းဆုိဖုိ႔ ဦးေဆာင္မယ့္သူမရွိတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအားလံုးဟာ ႏႈတ္ ဆိတ္ေနၾကရပါတယ္။ သူတုိ႔ကြၽန္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၃၄ ရြာရွိတဲ့အနက္က  ကပုိင္ေခ်ာင္း၊ ေက်ာကၡေမာက္နဲ႔ ရတနေက်း ရြာေတြအနီးက ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတာပါ။

ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းေပၚကုိေရာက္ေတာ့ ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ကုိ စက္ေလွဆိုက္ကပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီရြာကေနတစ္ဆင့္ ရတနေက်းရြာကုိ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာကေန ေက်ာကၡေမာက္ေက်းရြာကုိ ဆုိင္ ကယ္စီး၊ အဲဒီရြာကမွတစ္ဆင့္ ရတနရြာကုိ လမ္းဆက္ေလွ်ာက္ ရတာပါ။

ရတနေက်းရြာကုိ အရင္ဆံုးသြားဖုိ႔ေရြးခ်ယ္လုိက္တာက ေတာ့ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ရတနေက်းရြာရဲ႕ သခၤ်ဳိင္းေျမ ေပၚကေန ျဖတ္သြားတယ္ဆုိတာ သိရလုိ႔ပါ။ သခၤ်ဳိင္းေျမေနရာ ကုိေရာက္ေတာ့ ပိုက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ကပ္ေနတဲ့ ေတာင္ ကုန္းေလးေပၚမွာ ေျမပံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေျမပံုဟာ လြန္ ခဲ့တဲ့ေလးလက ေရနစ္ၿပီးေသတဲ့အေလာင္းကုိ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ ေျမပံု လို႔ ေဒသခံတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။

အေလာင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့ေနရာကုိ လုိက္ျပတဲ့ေဒသခံတစ္ဦး က ပုိက္လုိင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့ေနရာကို လက္ညိႇဳးထုိးျပရင္း ”ဒီပုိက္ လုိင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့ေနရာက လူျမႇဳပ္တာေလ။ အခု လူေသရင္ ျမႇဳပ္ စရာေနရာမရွိေတာ့ဘူး။ က်န္ခဲ့တဲ့ ဒီေနရာေလးမွာ ျမႇဳပ္ရတာ။ ဒီထက္လည္း တုိးၿပီး ျမႇဳပ္လုိ႔ မရဘူး။ ေျမပုိင္ရွင္ေတြရွိတယ္”လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ရတနေက်းရြာဟာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကလုိ သခၤ်ဳိင္းကုိ အဆုိးသခၤ်ဳိင္းနဲ႔ အေကာင္း သခၤ်ဳိင္း ဆုိၿပီး ခြဲျခားထားပါတယ္။ အဆုိးသခၤ်ဳိင္းဆုိတာကေတာ့ ဓားထုိးခံရတဲ့သူ၊ ႀကိဳးဆြဲခ်ၿပီးေသတဲ့သူ၊ ေရနစ္ၿပီးေသတဲ့သူ  စတဲ့ အစိမ္းေသေသတဲ့လူေသေတြကုိ ျမႇဳပ္တဲ့သခၤ်ဳိင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းသခၤ်ဳိင္းဆုိတာကေတာ့ အသက္ႀကီးလုိ႔ အုိနာၿပီး ေသ တဲ့သူ၊ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေသတဲ့သူေတြကုိ ျမႇဳပ္တဲ့သခၤ်ဳိင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရတနေက်းရြာမွာ အိမ္ေျခ ၅၂ အိမ္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၃ဝဝ ဝန္းက်င္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရြာရဲ႕ သခၤ်ဳိင္းဟာ အခုလုိအျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရမယ္လုိ႔ ရြာသူရြာသားေတြ ထင္မွတ္မထားၾကပါဘူး။ ေဒသခံေတြဟာ အဖမ္းခံရမွာကုိ ေၾကာက္ၾကတာေၾကာင့္ ဘယ္ သူမွ မဟန္႔တားရဲ၊ မေျပာရဲခဲ့ၾကဘူးလုိ႔ ေက်းရြာလူႀကီးေတြက ဆုိပါတယ္။

ပုိက္လုိင္းဟာ အဆုိးသခၤ်ဳိင္းေတာင္ကုန္းေပၚက ေျမေန ရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားပါတယ္။

”အခု လူတစ္ေယာက္ အစိမ္းေသေသရင္ျမႇဳပ္စရာေနရာ မနည္းလုိက္ရွာရတယ္။ ေျမက နည္းနည္းပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ဒီ အေလာင္းကုိ ေခ်ာင္းထဲေမွ်ာပစ္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ဘူး”လုိ႔ ယင္း ရြာက အသက္ ၈၄ႏွစ္ အရြယ္ ဦးေက်ာ္ဇံလွက ေျပာပါတယ္။

သခၤ်ဳိင္းေျမကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသစ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေျမ ေနရာအသစ္ဝယ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ ကြၽမ္းတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ တတ္သိနားလည္တဲ့သူေတြကုိပင့္ဖိတ္ၿပီး သခၤ်ဳိင္း ေနရာကုိ ႀကိဳးခ်ည္မွ်င္ေတြနဲ႔ ဝန္းရံတာ၊ ပရိတ္တရားနာတာေတြ လုပ္ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ အမွားအယြင္းရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ရြာကလူေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ေသတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

”ေျမဝယ္စရိတ္ေတြ၊ ပရိတ္တရားနာမယ့္ စရိတ္ေတြ ႀကီး မားတဲ့အတြက္ ကုန္က်ေငြကုိ သခၤ်ဳိင္းေျမကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ အစုိးရ နဲ႔ ကုမၸဏီေတြက ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္တယ္”လုိ႔ ဦးေက်ာ္ဇံလွက ဆုိပါတယ္။

သခၤ်ဳိင္းေျမကုိ ပုိက္လုိင္းျဖတ္တုန္းက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ လုိ႔ေျပာခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ဘာေလ်ာ္ေၾကးမွ မရခဲ့ဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေရနံပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ (South East Asia Crude Oil Pipeline – SEAOP) နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းကုမၸဏီ (South East Asia Gas Pipeline – SEAGP) တို႔က ၂ဝ၁၄ မွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လက္ကမ္းစာ ေစာင္မွာေတာ့ ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းေတြ၊ ေစတီဘုရားေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ သုသာန္ ေတြ၊ တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေဒသနဲ႔ အထူးစုိက္ပ်ဳိးေရး ႀကိဳးဝုိင္းေဒသ ေတြကုိ ေရွာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေက်ာကၡေမာက္ေက်းရြာနဲ႔ ရတနေက်းရြာၾကားက ပုိက္ လုိင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လုိက္ ၾကည့္ခဲ့ၾကေသးတယ္။ ပုိက္လုိင္းျမႇဳပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာ အေပၚကေန ေျမႀကီးကုိ ႏွစ္ေပ၊ သုံးေပအထိ မုိ႔ေမာက္ေနေအာင္ ဖုိ႔ခဲ့ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ပုိက္လုိင္းေျမဖုိ႔ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ဟာ ေဘးနားက လယ္ကြင္းေတြနဲ႔ တစ္ေျပးညီတည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ပုိက္လုိင္းအေပၚဖို႔ထားတဲ့ေျမေတြဟာ မုိးတြင္းမွာ မုိးေရနဲ႔အတူ လယ္ကြင္းေတြဆီကုိ စီးဆင္းသြား တာေၾကာင့္ပါ။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြ၊ေက်ာက္ ခဲတုံးေတြဟာ လယ္ကြင္းအလယ္အထိ ေရာက္ေနတာကုိ ေတြ႕ရ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပုိက္လုိင္းေဘးတစ္ဖက္စီမွာရွိေနတဲ့ လယ္ယာ ေျမေတြဟာ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔မရေအာင္ ပ်က္စီးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။  ပုိက္လုိင္းသတ္မွတ္ဧရိယာေဘးက လယ္ကြင္းေတြမွာ စပါးေတြ စုိက္ပ်ဳိးထားၾကေပမယ့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းဟာ တစ္ဝက္ေလာက္ အထိ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းလုပ္တဲ့အခါ ယာယီအသုံးျပဳေျမအျဖစ္ငွားရမ္းခဲ့တဲ့ ေျမယာေတြမွာလည္း အခုအခ်ိန္အထိ စုိက္ ပ်ဳိးလုိ႔မရေသးဘူူးလုိ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ရတနေက်းရြာကေန ျပန္လာေတာ့ ည ၇နာရီေလာက္မွာ ေက်ာကၡေမာက္ေက်းရြာကုိ ေရာက္ပါတယ္။ ရြာေရာက္ေတာ့ ေမွာင္ေနပါၿပီ။ အဲဒီညက ရတနေက်းရြာနဲ႔ ေက်ာကၡေမာက္ေက်း ရြာၾကားက ပုိက္လုိင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာေနတဲ့ ေတာင္သူ ၁ဝ ဦးခန္႔ကုိ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာကၡေမာက္ေက်းရြာက အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေမာင္ ေက်ာ္ျမင့္မွာေတာ့ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွာ သူ႔ရဲ႕ လယ္နဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမတစ္ဧကေက်ာ္ပါသြားပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ က်ပ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ရရွိပါတယ္။ သူ႔လယ္ေတြကို မေပးခ်င္ဘဲ ေပး လိုက္ရတာလို႔ သူက ဆိုတယ္။ ဒီေျမေတြဟာ ဘုိးဘြားပိုင္ေတြပါ။ ”ဒီေလာက္ေလ်ာ္ေၾကးေလာက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္လယ္ကုိ မလဲႏုိင္ ဘူး”လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

သူတုိ႔ေဒသမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တုန္းက လယ္ေျမနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဘယ္ေလာက္သိမ္းလုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္ေလာက္ ေပးတယ္၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာရွိတဲ့ သီးႏွံပင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပါလုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္ေလာက္ေပးတယ္ဆုိတာ မသိခဲ့ရဘူးလုိ႔ ဦးေမာင္ေက်ာ္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

”နာမည္ေခၚတယ္။ ဦးဘယ္သူ ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္ေလာက္ ရတယ္ဆုိတာေျပာတယ္။ ၿပီးရင္ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတယ္။ က်န္ တာ ဘာမွမသိရဘူး။ ေမးလုိ႔လည္းမရဘူး”လုိ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွာ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္စဥ္က ေတြ႕ ႀကံဳခဲ့ရတာကို ဦးေမာင္ေက်ာ္ျမင့္က ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

လက္ရွိ ပုိက္လုိင္းေဘးမွာက်န္ေနခဲ့တဲ့ တစ္ဧကေတာင္ မျပည့္ေတာ့တဲ့ လယ္ေျမဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးလာပါ တယ္။ အဲဒီလုိပ်က္စီးလာလုိ႔ ၂ဝ၁၃ မွာ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ဆုိၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးတစ္ႀကိမ္ရခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ဦးေမာင္ေက်ာ္ျမင့္ စုိးရိမ္တာတစ္ခုက ပုိက္လုိင္းလမ္း ေၾကာင္းေဘးက က်န္ခဲ့တဲ့သူ႔လယ္ေျမေတြ လံုးဝပ်က္စီးသြား မယ့္ အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူလယ္ေျမေတြအားလံုး ပ်က္စီးသြား မယ္ဆုိရင္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးက အခက္အခဲေတာ္ေတာ္ ေတြ႕ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဲဒီညမွာ ေက်ာကၡေမာက္မွာ အိပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ မနက္မွာေတာ့ ကပိုင္ေခ်ာင္းကို ဆက္သြား ပါတယ္။

ေက်ာကၡေမာက္ကေန မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ ဆုိင္ကယ္နဲ႔သြားရတဲ့ ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာဘက္မွာဆုိရင္ လယ္ယာေျမနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမေတြအျပင္ ငါးကန္၊ ပုစြန္ကန္ေတြပါ ပ်က္စီးသြားတာပါ။ စီမံ ကိန္းလုပ္စဥ္က ပ်က္စီးသြားတဲ့ အဲဒီကန္ေတြကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေပးတာမ်ဳိး မရွိတာေၾကာင့္ ဆားငန္ရည္ဝင္ၿပီး ငါး၊ ပုစြန္ေမြးလုိ႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာက အသက္၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေသာင္း ေခ်ဆုိရင္ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေရာက္မလာခင္က သူ႔မွာ ၁၅ ဧက က်ယ္တဲ့ လယ္ေျမနဲ႔ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴတဲ့ကန္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းလုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ငါး၊ ပုစြန္ေမြး ထားတဲ့ေနရာဟာ ပုိက္လံုးေတြ အတင္အခ်လုပ္တဲ့ ဆိပ္ကမ္း အျဖစ္ အသံုးျပဳခံရၿပီး တာတမံေတြ ပ်က္စီးသြားပါေတာ့တယ္။ တမံေတြပ်က္စီးသြားတာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ငါး၊ ပုစြန္ကန္ေတြဟာ ျမစ္ နဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။

အခုဆုိရင္ ပိုက္လုိင္းသြယ္တန္းတဲ့လုပ္ငန္းၿပီးသြားတာ သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ပ်က္စီးသြားတဲ့ တာတမံေတြကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးတာမ်ဳိး မရွိဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ဦးေသာင္းေခ်အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ငါးသိန္းခဲြတစ္ ႀကိမ္နဲ႔ ၁၈ သိန္းေက်ာ္ တစ္ႀကိမ္ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးဆုိၿပီး သံုးသိန္းေက်ာ္ တစ္ႀကိမ္ထပ္ရပါေသးတယ္။ ဒီေလ်ာ္ေၾကးဟာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ၁၅ ဧက စလုံးအတြက္ ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းမွာပါသြားတဲ့ေနရာအတြက္ပဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာပါ။

အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဦးေသာင္းေခ်မွာ စုိက္ပ်ဳိးစရာ လယ္ယာေျမလည္း မရွိေတာ့သလုိ ေမြးျမဴစရာ ပုစြန္ကန္၊ ငါး ကန္လည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ပုိက္လုိင္းတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းေတြ သယ္ ယူပုိ႔ေဆာင္တဲ့ကားေတြသြားဖုိ႔ လမ္းလုပ္ရာမွာ လမ္းခင္း ေက်ာက္ ရွာေဖြေရာင္းခ်တာေတြ လုပ္ခဲ့သလုိ လမ္းေပၚမွာ ေက်ာက္ထုတဲ့အလုပ္ကုိလည္း လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီၾကားထဲ မိန္းမျဖစ္သူ အူအတက္ေပါက္လုိ႔ ဗုိက္ခြဲလုိက္ရ သလုိ သားျဖစ္သူလည္း ေျခေထာက္က်ဳိးခဲ့လုိ႔ ေဆး႐ုံတက္ခဲ့ရ တယ္။ အဲဒီတုန္းကဆုိရင္ ေဆးကုသစရိတ္အတြက္ ဦးေသာင္း ေခ်ဟာ သူတုိ႔ေနတဲ့ ၿခံေျမကုိ တစ္ဝက္ခြဲေရာင္းလုိက္ရပါတယ္။ ဒါေတာင္အေၾကြး သိန္းအစိတ္ က်န္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာက္ထုတဲ့လုပ္ငန္းမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္မွာ ဦးေသာင္း ေခ်ဟာ ေနပူမေရွာင္၊ မုိးရြာမေရွာင္ ပုိက္ကြန္တစ္လက္နဲ႔ ငါးရွာ တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ရင္း တစ္ေန႔စာ၊ တစ္ေန႔ရွာေနရတဲ့အေျခအေန အထိ ေရာက္သြားပါၿပီ။

”ဒီပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းက ဦးေလးတုိ႔မိသားစုဘဝကုိ ဖ်က္ ဆီးပစ္လုိက္တာပဲ။ ျပန္ေတာ့မယ္။ မနက္ျဖန္ေစာေစာ ငါးရွာ သြားရဦးမယ္”လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စကားဝိုင္းကုိ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ဦးေသာင္းေခ်ဟာ သူ႔အိမ္ကုိ ျပန္သြားပါတယ္။ ယခုလည္း သူ႔မွာ အေၾကြးေတြတင္ေနတာေၾကာင့္ က်န္ေနေသးတဲ့ အိမ္ေျမတစ္ ဝက္ကုိ ေရာင္းဖုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ေနရာမွာ ဦးေသာင္းေခ် တုိ႔မိသားစုပုိင္တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ကန္ေတြအျပင္ ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ က  လူအမ်ားမွီခုိစားေသာက္ေနတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ကန္လည္း ပ်က္စီး သြားခဲ့ပါတယ္။ ပုိက္လုိင္းဟာ အဲဒီငါး၊ ပုစြန္ကန္အလယ္ကေန ျဖတ္သြားတာပါ။ ကပုိင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ေနထုိင္တဲ့ အိမ္ ေထာင္စု ၈ဝဝ ထဲက ငါးပံုတစ္ပံုေလာက္ဟာ အဲဒါေတြကုိ အမီွ ျပဳၿပီး လုပ္စားေနၾကတာလုိ႔ ကပုိင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးသန္းေမာင္က ဆုိပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ ဦးေသာင္းေခ်အပါအဝင္ ကပုိင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာက လယ္သမားေတြဟာ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားျဖစ္ သြားတဲ့သူေတြ၊ သူမ်ားလယ္ကုိ အငွားလုပ္တဲ့သူေတြျဖစ္သြားၾကတယ္လုိ႔ ေက်းရြာေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပး တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းမွာ အသုံးျပဳထားတဲ့ ေပ ၁ဝဝ အတြက္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။  ပုိက္လုိင္းျဖတ္သန္းရာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ လယ္ယာေျမအတြက္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာမရွိဘူးလုိ႔ ကပုိင္း ေခ်ာင္းေက်းရြာသား ကုိညီညီလင္းက ေျပာပါတယ္။

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေမာင္ကေတာ့ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ငါး၊ ပုုစြန္ကန္ေတြအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးဖုိ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ စာနဲ႔ တစ္မ်ဳိး၊ ႏႈတ္နဲ႔တစ္ခါ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ က အစုိးရတာဝန္ ရွိသူေတြလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ ထူးမလာဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

”သူတုိ႔က ပုိက္လုံးအတြက္ပဲ ဂ႐ုစုိက္တာ။ က်န္တာဂ႐ု မစုိက္ဘူး။ အခုလည္း ဒီေခ်ာင္းေတြကုိ ပိတ္လုိက္ေတာ့ ေရက သြားစရာမရွိေတာ့ဘူး။ လယ္ထဲကုိ ေရာက္ကုန္တယ္”လုိ႔ ဦးသန္း ေမာင္က ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ေလသံနဲ႔ ေျပာပါတယ္။

ေတာင္က်ေရေတြစီးတဲ့ ေခ်ာင္းလက္တက္ကုိပါ ပိုက္လုိင္း က ပိတ္ပစ္လုိက္သလိုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေတာင္က်ေရေတြ စီးစရာ လမ္းေၾကာင္းမရွိေတာ့အတြက္ လယ္ေျမေတြမွာ မုိးတြင္းဆုိ ေရ က သုံးေပ၊ ေလးေပအထိ ျပည့္ေနတတ္တယ္လုိ႔ ေဒသခံ ေတာင္ သူလယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

မေဒးကြၽန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္း ေပၚက ပုိက္လုံးစတက္တဲ့ေနရာနဲ႔ ေဒသခံေတြ ေျပာေနတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ကန္ ရွိရာေနရာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားၾကည့္တဲ့အခါ လယ္ ယာေျမေတြမွာ စပါးပင္မရွိဘဲ ျမက္ပင္ေတြ၊ ႏြားေျခရာခြက္ေတြ ကုိသာ ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။

ညခုနစ္နာရီဝန္းက်င္မွာေတာ့ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းက မေဒး ကြၽန္းေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္ညီးေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီမီးေရာင္ေတြဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္း ေပၚက ေဒသခံေတြကုိ ေလွာင္ေျပာင္ေနသလုိပါပဲ။

အဲဒီညမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းေပၚရွိ ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်း ရြာက အိမ္မွာ အိပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။Photo: Khin Maung Myint      အမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ေအာက္က်ြန္းေက်းရြာေခ်ာင္းကမ္းနားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းေပၚေနသည္ကုိေတြ႕ရစဥ္

မေဒးကြၽန္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ မနက္ ၄ နာရီခြဲေလာက္မွာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း ကြၽန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာရွိတဲ့ မေဒးကြၽန္းကို စက္ေလွနဲ႔ သြား ၾကပါတယ္။ မေဒးကြၽန္းဆိပ္ကမ္းအနီးမွာေတာ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ တဲအိမ္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ တဲအိမ္ေတြရဲ႕ အနီးပတ္ ဝန္းက်င္မွာေတာ့  ေဆြးျမည့္ေပါက္ၿပဲေနတဲ့ ကြန္တိန္နာ အေဟာင္းေတြ ရွိပါတယ္။

အဲဒီျမင္ကြင္းနဲ႔ လုံးဝဆန္႔က်င္ေနတာကေတာ့ မေဒးကြၽန္း ေပၚမွာရွိေနတဲ့ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာ တည္ရွိရာေနရာပါ။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ အေဆာက္အအံု ေတြ၊ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြရွိပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းလည္း ရွိ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အျဖဴေရာင္သုတ္ထားတဲ့ ေရနံေလွာင္ကန္ႀကီး ေတြ၊ စက္ယႏၲရားႀကီးေတြ၊ ေျမသယ္ကားႀကီးေတြနဲ႔ လႈပ္ရွား သက္ဝင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿခံဝင္းတစ္ခု ထဲမွာေတာ့ အျပာေရာင္နဲ႔ ေျပာက္က်ားအက်ႌဝတ္ထားတဲ့ လုံၿခဳံ ေရးဝန္ထမ္း ၂ဝ ေလာက္က နံပါတ္တုတ္ေတြ၊ ဒိုင္းေတြ ကုိင္ၿပီး ေလ့က်င့္္ေနၾကပါတယ္။

မေဒးကြၽန္းေပၚမွာ ရြာမ၊  ၿပိန္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ပဒိန္ဆည္ ဆုိတဲ့ ေက်းရြာ ေလးရြာရွိပါတယ္။ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာက ကုိေမာင္ေမာင္ျမင့္ ေျပာျပတာကေတာ့ ကြၽန္းေပၚမွာ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း လုပ္မယ္ဆုိတာကုိ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာမ်ဳိး မလုပ္သလုိ ဘာစီမံကိန္းလုပ္မယ္ ဆုိတာကုိလည္း ေဒသခံေတြ မသိခဲ့ရဘူးတဲ့။

ကြၽန္းေပၚမွာ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအျဖစ္ စာ သင္ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးေဆးခန္း၊ ရြာခ်င္းဆက္ကြန္ကရစ္ လမ္း၊ ေရေပးေဝေရးနဲ႔ ည ၆နာရီမွ မနက္ ၆နာရီအထိ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးထားတာေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔လုပ္ေပးထားတဲ့ ေရပုိက္က သံပုိက္ဆုိေတာ့ ”အကုန္လုံး သံေခ်းေတြခ်ည္းပဲ။  သူတုိ႔ဆီကုိ ေရသြယ္တဲ့ ပုိက္က ေကာ္ပုိက္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းရြာေတြက်ေတာ့ သံပုိက္ဗ်ာ”လုိ႔ ကုိေမာင္ေမာင္ျမင့္က ဆုိပါတယ္။

မေဒးကြၽန္းေပၚက ေလ်ာ္ေၾကးရခဲ့တဲ့သူတခ်ဳိ႕ အဆင္ေျပ ၾကေပမယ့္ ကြၽန္းအေရွ႕က ျမစ္အနီးတစ္ဝုိက္မွာ ငါးမဖမ္းရ တား ျမစ္နယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္လုိက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္းေပၚက ေဒသခံ ေတြ အဓိကလုပ္ကုိင္တဲ့ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိခုိက္နစ္နာသြားတယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ျမစ္ထဲမွာ မုိင္းခဲြတာ၊ ေက်ာက္ေတြ၊ ေျမႀကီးေတြကုိ သေဘၤာနဲ႔တင္ၿပီး ျမစ္ထဲစြန္႔ပစ္တာ၊ ေရနံတင္ သေဘၤာေတြလာဖုိ႔ ေရလမ္းေၾကာင္းျပ အမွတ္အသား ေဗာ္ယာ ေတြခ်လာတဲ့အတြက္ ငါးဖမ္းပုိက္ေတြနဲ႔ ၿငိၿပီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့တာေတြရွိ တယ္လုိ႔ မေဒးကြၽန္း၊ ရြာမေက်းရြာက ေရလုပ္ငန္းလုပ္သက္အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ အသက္ ၃၁ ႏွစ္ အရြယ္ ကုိေမာင္ဝင္းျဖဴက ဆုိပါတယ္။

ငါးေတြ ရွားပါးလာသလားဆုိတာကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ဖမ္းရတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ စီမံကိန္းမလုပ္ခင္အခ်ိန္နဲ႔ ႏိႈင္း ၿပီး ေျပာလို႔မရဘူးလုိ႔ ကုိေမာင္ဝင္းျဖဴက ဆုိပါတယ္။ သူ႔မွာ သား ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သမီးတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ မူလတန္းတက္ေနတဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ဒီငါးဖမ္းတဲ့လုပ္ငန္းနဲ႔ပဲ ေက်ာင္းထားေန တာပါ။

တကယ္လုိ႔ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္ေတြ အခုထက္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြလုပ္လာမယ္ဆုိရင္ ”သားသမီးေတြကုိ ဘယ္လုိ ပညာ သင္မွာလဲ”လို႔ သူကေမးပါတယ္။ အဲဒီလုိသာျဖစ္ခဲ့ရင္ သူတို႔ ထမင္းအိုးကို ႐ုိက္ခြဲသလိုျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ ေရနံတင္သေဘၤာေတြ ဝင္လာရင္ ျမစ္ထဲမွာ ငါးဖမ္းတဲ့လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္လုိ႔ရေတာ့မွာ မဟုတ္သလုိ ျမစ္ကမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ ေျမေနရာေတြကုိလည္း ကုမၸဏီေတြက စီမံကိန္းအတြက္ လုိက္ဝယ္ေနလုိ႔ ျမစ္ထဲမွာသာ မက ျမစ္ကမ္းေဘးမွာ တဲထုိးေနၾကတဲ့ ေနရာပါ ေပ်ာက္ေတာ့ မယ္လုိ႔ ျမစ္ကမ္းစပ္မွာ ငါးဒုိင္ဖြင့္ထားတဲ့ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ကုိၫြန္႔ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

”လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကဆုိရင္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ဝယ္ လုိက္တာနဲ႔ ေျခာက္သိန္း၊ ခုနစ္သိန္းတန္ဖုိးရွိတဲ့ ငါးေတြကုိ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕ကုိ သြားသြင္းရတယ္။ အခုက တစ္သိန္းဖုိးေတာင္ မျပည့္ ေတာ့ဘူး”လုိ႔ သူ႔ငါးဒုိင္မွာ ငါးအဝင္နည္းလာတဲ့အေၾကာင္းကုိ ကုိၫြန္႔ေမာင္က ဆုိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မေဒးကြၽန္းကေန ညေနငါးနာရီေလာက္ မွာ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းကြၽန္းကုိ ျပန္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီညမွာ အဲဒီကြၽန္း ေပၚက ကပိုင္ေခ်ာင္းရြာမွာ တည္းခိုၾကပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဦးညီညီလင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ ခ်ိန္းထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ သူဟာ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ဝက္ေလာက္မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ကုိ တာဝန္ က်လာတာပါ။ သူမေရာက္ခင္က ကိစၥ ေတြကုိ အကုန္မေျပာႏုိင္ ေပမယ့္ သိသေလာက္ေတာ့ ေျဖေပးမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပလာၾက သလုိ ေဒသမွာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြ အဆင္ေျပလာ ၾကတဲ့အတြက္လည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပါမ်ား လာတယ္လုိ႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ဦးညီညီလင္းေျပာတာကေတာ့ ေဒဝူးအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီဘက္က ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအျဖစ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္ေပးတာ၊ က်န္းမာေရးေဆးခန္းနဲ႔ သား ဖြားဆရာမသင္တန္းေပးတာေတြအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚမွာ မီးေဘးအၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရကန္လုပ္ေပးတာေတြ၊ အမႈိက္ပုံးထားေပးတာေတြလည္း ရွိ တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြဘက္က ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တ့ဲအခါမွာ သူတုိ႔ရွိေနတဲ့ ေနရာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာသာ အဓိကေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္ လုိ႔လည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

အဲဒီည (ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္) မွာ ေက်ာက္ျဖဴမွာ အိပ္ၾက ပါတယ္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔

ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ထဲက သျပဳခ်ဳိင္ကြၽန္းကို စက္ေလွနဲ႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီကြၽန္းကုိ ညေန ငါးနာရီခဲြေလာက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီ ကြၽန္းက ေဒသခံေတြေခၚၾကတဲ့ တ႐ုတ္ဆိပ္မွာ စက္ေလွဆုိက္ ပါတယ္။ (ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းလုပ္တုန္းက တ႐ုတ္ေတြ ပစၥည္း အသယ္အခ်ေတြလုပ္ၿပီး ယာယီေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ ဆိပ္လုိ႔ ေခၚတာပါ။)

စက္ေလွေပၚကေန ဆိပ္ကမ္းကုိ စတက္လုိက္တာနဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာလုိ ပုိက္လုိင္းလမ္းေဘးတစ္ဖက္စီမွာ ပ်က္ စီးေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြနဲ႔ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္ေတြကုိ ျမင္ရပါတယ္။ ကြၽန္းေပၚေရာက္ေတာ့ ညေနေစာင္းေနၿပီျဖစ္လို႔  လင္ပန္းက်ဆိုတဲ့ရြာမွာ ညအိပ္လိုက္ၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မွာ အဲဒီကြၽန္းေပၚမွာ ရွိ ေနတဲ့ လင္ပန္းက်၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေတာင္ႀကီးရင္း၊ ေရ ေကာင္းခ်ိန္ စတဲ့ ေက်းရြာေတြက ေဒသခံေတြနဲ႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ လယ္ယာေျမ ပ်က္စီးကုန္ၾကသလို ေတာင္ကမ္းပါးယံေတြၿပိဳက်တဲ့အတြက္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာရွိတဲ့ အပင္ေတြ ပ်က္စီးကုန္ၾကတယ္လုိ႔ ေဒသခံ ေတြက ဆုိပါတယ္။

ေက်ာက္ေျမာင္းေက်းရြာက အသက္ ၈ဝ အရြယ္ ေဒၚယုိင္ ျဖဴက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က ပုိက္လုိင္းေပါက္တယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ ေျပာျပပါေသးတယ္။ အဲဒီေန႔က ေဒၚယုိင္ ျဖဴရဲ႕အိမ္ေရွ႕ လယ္ကြင္းႏွစ္ကြင္းေက်ာ္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းမွာ ဓာတ္မီးေရာင္လုိ အလင္းတစ္ခုကုိ သံုးႀကိမ္ ေတြ႕လုိက္ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေဒၚယုိင္ျဖဴဟာ သူ႔သမက္နဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီးျပေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က သြားၾကည့္ဖုိ႔ျပင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚယုိင္ျဖဴက တားပါတယ္။ ”ေပါက္ကြဲမယ္ဆုိရင္ ေျပး လုိ႔လြတ္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ သြားမၾကည့္ခုိင္းဘူး”လုိ႔ သူက ဆိုတယ္။

ေဒၚယုိင္ျဖဴေတြ႕လုိက္ရတဲ့ အလင္းေရာင္ကုိ ေက်ာက္ေျမာင္း ေဒသခံေတြက ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္မႈျဖစ္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ယူဆသြား ၾကတဲ့အတြက္ ေက်ာက္ေျမာင္းရြာက လူတခ်ဳိ႕ဟာ အထုပ္အပုိး ေတြ ထုပ္ၿပီး ေျပးတဲ့သူက ေျပးၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေက်ာက္ေျမာင္းေက်းရြာမွာ ပုိက္လုိင္းယိုစိမ့္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး CNPC က တာဝန္္ရွိသူတစ္ဦးကေတာ့ ယင္း အျဖစ္အပ်က္မွာ ဓာတ္ေငြ႕မပုိ႔လႊတ္မီ ပုိက္လုိင္းမွာ အေပါက္ရွိ မရွိဆုိတာကုိစမ္းသပ္ဖို႔ ဓာတ္ေငြ႕စမ္းသပ္ပုိ႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ အေပါက္ရွိေနတဲ့အတြက္ အဲဒီလုိျဖစ္ေပၚခဲ့တာလုိ႔ သူက ေျပာျပ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံေတြကုိ ပုိက္ လုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပညာေပးသင့္တဲ့အေၾကာင္းကုိ ေရေကာင္း ခ်ိန္ ေက်းရြာက အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ဦးတင္ေမာင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။ ”တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြကုိ ဘာ မွ ေျပာတာမရွိဘူး။ ပညာေပးတာလည္း မရွိဘူး။ မေတာ္တဆ ေပါက္ကဲြရင္ ဘယ္သူက တာဝန္ယူမွာလဲ”

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေက်ာက္ေျမာင္းရြာကေန သျပဳခ်ဳိင္ ကြၽန္းရဲ႕ ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းမွာရွိေနတဲ့ ႏြား႐ုံေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စုထဲက ေမ်ာက္ကုိင္းေက်းရြာရဲ႕ သခၤ်ဳိင္းေျမကုိလည္း သြား ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းအတြက္ သခၤ်ဳိင္းေျမကို ဖ်က္ဆီးမယ္ ဆိုတာကို ေဒသခံေတြ ႀကဳိမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ သခၤ်ဳိင္းကိုဖ်က္တုန္းက ျမင္ကြင္းကို အဲဒီရြာက အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေအးထြန္းေျပာ ျပတာက ”အဝတ္စားအစေတြက ဟုိနားဒီနားမွာ ျပန္႔က်ဲေန တယ္။ မလုပ္နဲ႔လုိ႔ေျပာလုိ႔လည္း မရေတာ့ဘူးေလ”လုိ႔ ဆိုတယ္။

ေမ်ာက္ကုိင္းရြာမွာ အိမ္ေျခ ၉ဝ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး လူဦးေရက ၄ဝဝ နီးပါးရွိပါတယ္။ အခု ရြာရဲ႕ မီးသၿဂႋဳဟ္တဲ့ေနရာက ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္းေဘးနားက ေတာင္ကုန္းေလးေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က လူေသေလာင္းကို မီးသၿဂႋဳဟ္တာ ရွိသလို ေျမျမႇဳပ္တာ လည္း ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ျမႇဳပ္စရာေနရာမရွိလို႔ မီးပဲ သၿဂႋဳဟ္ ေနရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

သခၤ်ဳိင္းေျမေတြပါသြားလုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ က အစုိးရတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ေနျပည္ေတာ္က MOGE  ႐ုံးနဲ႔ ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ စာတင္ထားေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ေလ်ာ္ေၾကးမရေသးဘူးလုိ႔ ဦးေအးထြန္းက ဆုိပါတယ္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးေတြ ျမႇဳပ္ထားတဲ့ေနရာ မရွိေတာ့ ဘူး။ မီးသၿဂႋဳဟ္ေနရာလည္း ပါသြားၿပီ”လုိ႔ ဦးေအးထြန္းက ဆိုပါ တယ္။ အဲဒီေနရာမွာေတာ့ အဝါေရာင္ေဆးသုတ္ထားတဲ့ ပုိက္ လုိင္းအမွတ္အသားတုိင္တစ္တိုင္ ရွိေနပါတယ္။

ရင္ခတၱိန္ကြၽန္း

သျပဳခ်ဳိင္ကြၽန္းနဲ႔ တစ္ဖက္ကမ္းမွာရွိေနတဲ့ ရင္ခတၱိန္ကြၽန္း က ေက်းရြာတခ်ဳိ႕မွာ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴတဲ့လုပ္ငန္းကုိ အဓိက လုပ္ ကုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီကြၽန္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေျခာက္ရြာက လယ္ သမားအမ်ားစုဟာ လြန္ခဲ႔တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္း က ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကုိ စုေပါင္းလုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကတာပါ။ အခု ေတာ့ ပုစြန္ကန္၊ ငါးကန္ေတြအထဲကို ေရနံပိုက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ေနာက္ ငါး၊ ပုစြန္ေတြဟာ ေမြးျမဴေရးကန္ထဲကုိ မဝင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ဆုိပါတယ္။

ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္ေတြ ပ်က္စီးသြားတဲ႔အတြက္ ျပန္ လည္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ မူလအတုိင္းမဟုတ္ဘဲ အျဖစ္သာ လုပ္ ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေရတက္ခ်ိန္မွာ တာေပါင္ကုိ ေရလွ်ံၿပီး ငါး၊ ပုစြန္ကန္ေတြ ပ်က္စီးတယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ဆုိပါတယ္။

မူလကန္ေတြက အျမင့္ရွစ္ေပ၊ အက်ယ္ေလးေပရွိပါတယ္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားလုိ႔ ျပန္ျပဳျပင္ေပးတဲ့ကန္ အျမင့္က ”ငါးေပေတာင္ မရွိဘူး” လုိ႔ ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္စုိးဦး က ဆုိပါတယ္။

ပ်က္စီးသြားတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္အခ်ဳိ႕ဟာ အလုပ္ မျဖစ္ေတာ့လုိ႔ စပါးစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ဘက္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေန တဲ့ ေဒသခံအခ်ဳိ႕လည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကန္က ေျမေတြဟာ ပင္လယ္ေရသြင္းထားတဲ့အတြက္ ဆားဓာတ္ေတြရွိေနေသးတာ ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

အခုလုိပ်က္စီးသြားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက ၂ဝ၁၅၊ ေအာက္တုိဘာက အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီး နစ္နာေၾကး ေတြေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ MOGE၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၊ CNPC ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ငါး၊ ပုစြန္ကန္ေတြကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအထိေတာ့ အေကာင္အထည္ေပၚမလာေသး  ပါဘူး။

ရင္ခတၱိန္ကြၽန္းမွာရွိတဲ႔ လယ္သမားေတြကေတာ့ နစ္နာ ေၾကးေပးမယ့္ရက္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသလုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိဘူးဆုိရင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပသူ ကုိမ်ိဳးလြင္က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီညမွာ ဒီကြၽန္းေပၚက ေအာက္ကြၽန္းရြာမွာ အိပ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေနာက္ေန႔ ၂၃ ရက္ မနက္မွာ အမ္းၿမိဳ႕ကိုသြားပါတယ္။ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚေရာက္ေတာ့ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ေနပါၿပီ။

ပ်က္လုနီးပါးျဖစ္သြားတဲ့ ရြာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမယူတဲ့ ေတာင္သူ

ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာေတာ့ ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ရြာပ်က္ၿပီး သခၤ်ဳိင္းေပ်ာက္သြားတဲ့  အ႐ႈိခ်င္းေတြေနထိုင္တဲ့ ပတ္ေကြ႕ေက်း ရြာ၊ ဆင္ခံုတိုင္ေက်းရြာတို႔ကို ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရင္ခတၱိန္ကြၽန္းေပၚက ေဒသခံ ၂ဝ ေလာက္နဲ႔ ႏွစ္ရက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး ညေန သံုးနာရီဝန္းက်င္မွာေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိယ္ကယ္နဲ႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ပါတယ္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အဆံုးနီးပါးအထိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကတာပါ။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲပဒံုေက်းရြာမွာ ဒီေန႔အထိ ေလ်ာ္ေၾကးမယူ ေသးတဲ့ အသက္ ၅၇ႏွစ္အရြယ္ မုဆုိးမ ေဒၚတင္ေအးနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ပါ ေသးတယ္။ သူ႔ရဲ႕လယ္ေတြဟာ ပိုက္လုိင္းျဖတ္သြားလုိ႔ မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းမွာ စက္ယႏၲရားႀကီးေတြ သြားလာတာေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ ရတာပါ။

သူ႔ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ေပမယ့္ ”တန္ရာတန္ေၾကးမေပး လုိ႔ အေဒၚမယူခဲ့ဘူး”လုိ႔ သူကဆုိတယ္။ သူ႔ကုိေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး ဟာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ႏွစ္ဧကခြဲအတြက္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ပဲေပးတာေၾကာင့္ တန္ရာတန္ေၾကးမဟုတ္လုိ႔ ဒီေငြကုိ မယူဘဲ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကုိ လွဴလုိက္တယ္လုိ႔ သူကဆုိပါတယ္။ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မယူတာဆုိလုိ႔ ေဒၚတင္ေအးတစ္ေယာက္သာ ရွိပါတယ္။

အဆုိပါကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ကြန္းက ေမးျမန္းၾကည့္ရာ မွာ ေဒၚတင္ေအးရဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွာ အခုအခ်ိန္အထိအပ္ႏွံထားတယ္လုိ႔ MOGE မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဝဦးက ေနျပည္ေတာ္မွာ ေမာ္ကြန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာပါတယ္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရတာကေတာ့ ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာပ်က္သလုိျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။ အဲဒါက ေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက အိမ္ေျခ ၅ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၂၅ဝ ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ ပတ္ေကြ႕ဆုိတဲ့ ေက်းရြာပါ။ ပုိက္လုိင္းႏွစ္ခုက ေက်း ရြာရဲ႕အလယ္တည့္တည့္က ျဖတ္သြားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ႏွစ္အိမ္ သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရခဲ့တယ္လုိ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းထြန္းက ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တျခားအိမ္ေတြမွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြဟာ ပုိက္ လုိင္းေပါက္ကဲြမွာကုိ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔အိမ္ေတြမွာ မေန ရဲၾကေတာ့ဘဲ သူတုိ႔ေတာင္ယာလုပ္ကုိင္တဲ့ ေတာေတာင္ေတြထဲ ေျပာင္းေနၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကားလမ္းမ ေဘးမွာ ဝါးအိမ္ေလးေတြေဆာက္ၿပီးေျပာင္းေျပးၾကတယ္လုိ႔ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

”ကြၽန္ေတာ့္ရြာက ရြာပ်က္သလုိျဖစ္သြားၿပီ။ ပုိက္လုိင္းကုိ ဖင္ခုထုိင္ထားသလုိျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္သူက ေနရဲေတာ့မွာလဲ”လုိ႔ ဦးသန္းထြန္းက ဆုိပါတယ္။ သူကေတာ့ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ကား လမ္းမေဘးမွာ အရင္ကတည္းက ေနထိုင္ေနတဲ့သူပါ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္ေကြ႕ေက်းရြာေရာက္ေတာ့ ရန္ကုန္-စစ္ ေတြ ကားလမ္းေဘးမွာ တဲအိမ္ေတြ ေဆာက္ထားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ပုိက္လုိင္းအနီးကအိမ္ေတြမွာ လူတစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ရ သလုိ အိမ္ေတြဟာလည္း ေဆြးျမည့္လုိ႔ေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ေတြ ဆုိ အမိုးေတြေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အိမ္ေနရာ တိတိက်က်ခ်ေပးေစခ်င္ပါတယ္”လုိ႔ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ပတ္ေကြ႕ေက်းရြာက အ႐ႈိခ်င္းလူမ်ဳိး ေဒၚသန္းျမင့္မိသားစု ဆုိရင္ ပိုက္လိုင္းမစခင္ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ခန္႔ အကုန္အက်ခံၿပီး ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္ကုိ ဒီအတုိင္းစြန္႔ပစ္ခဲ့ရတာပါ။ ”ပုိက္လုိင္း ကုိ ေၾကာက္လုိ႔ ပစ္ထားခဲ႔ရတာ။ ေပါက္ကြဲရင္ေသႏုိင္တယ္ဆုိလုိ႔ ထားခဲ႔တာ။ မေနရဲဘူး”လို႔ သူက ဆိုတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ကားလမ္းေဘးမွာ က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဝါးတဲအိမ္ကေလးမွာ သူတုိ႔ မိသားစုေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားေတြက ပုိက္လုိင္းေပါက္ကြဲႏုိင္တယ္ဆုိတာေၾကာင့္ အားလံုးေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ေပမယ့္ ပုိက္လုိင္းေပါက္ကြဲႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ တိတိက်က် မသိၾကပါဘူး။ ပုိက္လုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  တာဝန္ရွိသူေတြက လာ ေရာက္ပညာေပးတာမ်ဳိးလည္း မရွိဘူးလုိ႔ ေဒသခံေတြက ဆုိ ပါတယ္။

အ႐ႈိခ်င္းသခ်ဳႋင္း

ပတ္ေကြ႕ေက်းရြာကေန ဆုိင္ကယ္နဲ႔ နာရီဝက္ေက်ာ္ဆက္ သြားရင္ ဆင္ခံုတုိင္ေက်းရြာကုိေရာက္ပါတယ္။ ေက်းရြာနဲ႔ ပိုက္ လုိင္းက ေခ်ာင္းတစ္ခုသာျခားပါတယ္။ ဆင္ခံုတိုင္ေက်းရြာရဲ႕ အဓိကျပႆ     နာက ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာရဲ႕ သခ်ဳႋင္းေျမ ကုိ ေျမႀကီးေတြ ဖံုးလႊမ္းသြားတဲ့ကိစၥပါ။

ဒီရြာကလူေတြက အ႐ႈိခ်င္းလူမ်ဳိးေတြပါ။ အ႐ႈိခ်င္းလူမ်ဳိး ေတြဟာ လူေသတဲ့အခါ မီးသၿဂႋဳဟ္ေလ့ရွိပါတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ အ႐ုိးျပာကုိ ေျမအုိးထဲထည့္ၿပီး အဲဒီေျမအိုးကို သခ်ဳႋင္းေျမေပၚမွာ ခ်ထားေလ့ရွိပါတယ္။ အိုးေပၚမွာ ေသဆံုးသူရဲ႕နာမည္ကို ေရးထား တတ္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေသဆံုးသြားသူေတြကုိ သတိရတဲ့ အခါ က်န္ခဲ့တဲ့အ႐ုိးျပာအုိးကုိ သြားၾကည့္တာမ်ဳိး လုပ္ေလ့ရွိတယ္ လုိ႔ ေဒသခံေတြက ဆုိပါတယ္။

”အခုကေတာ့ သတိရရင္လည္း ဘာမွ သြားၾကည့္စရာမရွိ ေတာ့ဘူး”လုိ႔ ဆင္ခံုတိုင္ေက်းရြာက ခ်င္းတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ သူက အမည္မေဖာ္ေစခ်င္ပါဘူး။ သူတို႔က အမည္ နဲ႔တကြ ေျပာရမွာကို ေၾကာက္ေနၾကပါတယ္။

သခ်ဳႋင္းေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္ ေက်းရြာထဲက ဦးသိန္း ေအာင္ဆုိတဲ့ အဘုိးအုိတစ္ေယာက္က သူ႔ဥယ်ာဥ္အနားမွာ ေပ ၄ဝ၊ ၆ဝ ေျမကြက္တစ္ကြက္ကုိ ရြာသခၤ်ဳိင္းလုပ္ဖုိ႔အတြက္ လွဴ လုိက္ပါတယ္။

”သူလွဴတဲ့သခၤ်ဳိင္းမွာ သူပဲ ပထမဆုံး ေခါင္းခ်သြားရတာ ပဲဗ်ာ”လုိ႔ ဆင္ခံုတုိင္ေက်းရြာမွ ကုိဟန္ဝင္းေအာင္က ေျပာပါ တယ္။ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းမွာပါသြားတဲ့ သခ်ဳႋင္းေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရင္ မကြၽတ္မလြတ္ေသးတဲ့ ေသဆုံးသြားသူေတြ အတြက္ ေရစက္ခ်အမွ်ေဝတာေလးေတြ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္လုိ႔ ေက်းရြာေဒသခံေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

အဲဒီေန႔ ညဘက္မွာ အမ္းၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ၿပီး အိပ္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ ဘာ ၂၅ ရက္မွာေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕ေပၚက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန႐ံုးတို႔ကို  သြားေရာက္ကာ ေမးျမန္းဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ခရီးသြား ေနသလုိ ေျမစာရင္းဦးစီးကလည္း သူတုိ႔နဲ႔ မသက္ဆုိင္ဘဲ MOGE ကုိသာ သြားေရာက္ ေမးျမန္းပါလုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရခိုင္ပိုက္လိုင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္ကာ ရန္ကုန္ကို ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္က ပုိက္လုိင္းျဖတ္သြားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့အခါ အၿမဲသိမ္းေျမအတြက္ ေဒသေပါက္ေစ်း ျဖစ္တဲ့ လယ္တစ္ဧကကုိ ၁၆ သိန္း၊ ၁၇ သိန္း၊ ၁၈ သိန္းဆုိၿပီး သုံး မ်ဳိးခဲြေပးခဲ့သလုိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမတစ္ဧကကုိ သိန္း ၃ဝ ေပးခဲ့တယ္ လုိ႔ MOGE မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့တဲ့ထုတ္ျပန္ ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားျပထားပါတယ္။

ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေျမေတြကုိ သိမ္းဆည္းတဲ့အခါ အၿမဲသိမ္းေျမနဲ႔ ယာယီသိမ္းေျမဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ အၿမဲ သိမ္းေျမကုိ ကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ယာယီသိမ္းေျမကုိေတာ့ မူလေျမပုိင္ရွင္က ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ယာယီသံုးေျမကုိ ကုမၸဏီ က ပုိက္လုိင္းတည္ေဆာက္ဖုိ႔ သံုးႏွစ္အတြင္းသာ အသုံးျပဳခြင့္ရွိ တယ္လုိ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီေတြက ထုတ္ျပန္တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ကေန အမ္းၿမိဳ႕နယ္အဆုံးအထိ ပုိက္လုိင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က ေတာင္သူေတြဟာ လယ္ဘယ္္ႏွဧကပါသြားလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ္ေၾကးရတယ္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံက သီးႏွံပင္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပါလုိ႔ ေလ်ာ္ ေၾကးဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆုိတာ မသိၾကပါဘူး။

တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာ ေျမယာကုိ ကုမၸဏီက ပုိင္သြားၿပီလုိ႔ ေျပာ ၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာေတာ့ ငါးႏွစ္ျပည့္ရင္ တစ္ႀကိမ္ေလ်ာ္ ေၾကးထပ္ေပးမယ္လုိ႔ သိထားၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာဆုိရင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္လုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးပုိရတာေတြလည္းရွိသလုိ ေလ်ာ္ ေၾကးေပးတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မရၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနစတဲ့အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္ သူတခ်ဳိ႕ဟာ တျခားသူပုိင္တဲ့ ေျမကြက္ေတြကုိ ပုိင္ရွင္အမည္ခံၿပီး ပုိက္ဆံထုတ္သြားတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပုိက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕တာဝန္ခံ ကုိမ်ဳိးလြင္က ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလိုထုတ္သြားတဲ့သူေတြ တုိင္ၾကားခံရတဲ့အတြက္ အမ္းၿမိဳ႕ နယ္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ ေထာင္က်သြားတဲ့ အထိျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သူက ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သီးျခားအတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီလုိကိစၥေတြရွိတဲ့အတြက္ နစ္နာတဲ့လယ္သမားေတြကုိ ဘယ္လုိေဆာက္ရြက္ေပးဖုိ႔ရွိပါသလဲလုိ႔ MOGE က ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေဝဦးကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူက ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး။ ဘာမွ လုပ္ေပးဖုိ႔ မရွိဘူး”လို႔ ေျဖပါတယ္။

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္လုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးတာဝန္ခံ ကုိမ်ဳိး လြင္ကေတာ့ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွာ ေလ်ာ္ ေၾကးမရတဲ့သူေတြ၊ ေလ်ာ္ေၾကးရေပမယ့္ တန္ရာတန္ေၾကးမရ ခဲ့တဲ့သူေတြ၊ ပုိက္လုိင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိတဲ့သူ ေတြအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုရွိတယ္လုိ႔ အခုလုိဆုိပါတယ္။

”အစုိးသစ္လက္ထက္မွာ တက္လာမယ့္သမၼတ မိန္႔ခြန္း ေျပာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သြားမွာပါ”

ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားတဲ့ အျခားေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္မွာေရာ အေျခအေန ေတြက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ ေနာက္လာမယ့္ အပိုင္းေတြမွာ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါတယ္။      ။

http://mawkun.com/feature/rakhine_human_right/

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

အခမဲ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကရေအာင္

Recent Posts

Blog Archive