RSS

Kyaukphru Youths Net is under construction.

(၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္နိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>

(၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္နိ
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္း

၂၀၀၉၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္နိမွာရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကိုစတင္ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခေရအတြက္ င႐ို႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အတြက္ အလီးအနက္ထားအပ္ေတနိထူးရက္ျမတ္တစ္ရက္ျဖစ္ေတ။ ေဒတပ္မေတာ္နိ အခမ္းအနားကိုက်င္းပျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ခေရရည္ရြယ္ခ်က္၊ အၿခီခံသေဘာထားတိနန္႔ ရဲေဘာ္ ရဲမယ္မ်ား၏ ေတာ္လွန္ရီးခံယူခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရီးတာဝန္ အသိတရားတိကိုပိုမိုခိုင္မာျမင့္တင္လာစီဖို႔ ရည္ရြယ္ ထားဟိေရ။ အျခားတစ္ဘက္မွာမိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင္လူထုကိုေတာ္လွန္ရီး၊ အမ်ိဳးသားရီးစိတ္ဓာတ္ ႏိူးၾကားရီးအတြက္ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ရာ လည္းေရာက္ေတ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနားႏွင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္၏ေအာင္ပဲြမ်ားမွသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးနိသို႔ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိူင္ရီးအတြက္စိတ္သစ္ ဉာဏ္သစ္ေလာင္းရာ
ေရာက္စီေရ။

အၿခီအနီအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္နိအခမ္းအနား ကို ဇာနီရာဇာေဒသမွာပင္က်င္းပ သည္ျဖစ္စီေသခ်ာစြာကေတာ့မိမိ႐ို႕သည္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႀကိဳးစား အားထုတ္လို႔ဟိနီေရ။
ရဲေဘာ္႐ို႕အားလံုးသိကတ္ေတအတိုင္းင႐ို႕အဖရကၡိဳင္ျပည္ႀကီးေရအျမင္ အားျဖင့္ရန္သူႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ညႇပ္ၿပီးေကအက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဒုကၡေရာက္နီေရ။ သို႔ေသာ္ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားရီးအားေကာင္းေမာင္းသန္ နဲ႔ ေတာ္လွန္ရီးနလံမထႏိူင္ျဖစ္နီရျခင္း၏ အဓိကလက္သည္တရားခံသည္ အသားထဲကေလာက္တိ၊ သစၥာေဖာက္ တိ၊ အေခ်ာင္သမားတိ၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေရစံရေဖြတိေၾကာင့္ျဖစ္ေတ။ ေဒအတြင္းရန္သူတိကို လိုအပ္ေကလိုအပ္ေတပိုင္ ကိုင္တြယ္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။
၎နည္းတူဗ်ာယ္ စာအုပ္ထဲကဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးေရပို႔စ္ေမာ္ဒန္(Post Moden)သီအိုရီတိနဲ႔ အနာနဲ႔ဆီး တတည့္မက်ေရအတတ္လြန္ႏိူင္ငံရီး၊ တတိယအင္အားစုျဖစ္လိုေရငါသိ၊ ငါတတ္ပုဂၢိဳလ္တိပင္လွ်င္ အမ်ိဳးသားရီး ေပ်ာ့ကြက္တိအျဖစ္ စိတ္ဝမ္းကဲြမႈ အက္ေၾကာင္းဖန္တီးသူ တိ ျဖစ္လာႏိူင္ေရဆိုစြာကို လည္းအထူးသတိထား ဖို႔လိုအပ္ေတ။
ဂနိရကၡိဳင္လူမ်ိဳးတိမ်က္ေမွာက္ၾကံဳတြိနီေရအနီအထားအရဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ရီးသည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ျခားတစ္ျခားေသာအခြင့္အရီးလႈပ္ရွားမႈတိ သည္လည္းေကာင္းင႐ို႕အတြက္ပထမဦးစားပီးမဟုတ္။အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ရီးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ရီးသည္သာလွ်င္ အဓိကပဓာနျဖစ္ေတ။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ လက္တဲြလွ်က္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အေပါင္းအားျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေအာင္ပဲြ မရေကရေအာင္ တိုက္ပဲြဝင္လားရဖို႔ျဖစ္ေတ။ အမ်ိဳးသားရီးအက်ပ္ အတည္းေပါင္းစံုကပ္ဘီးဆိုက္နီေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ က႑တိုင္းမွာလိုအပ္ခ်က္တိဟိေရ။က်န္းမာရီး၊ စီးပြားရီး၊ ပညာရီး၊ စာပီယဥ္ေက်းမႈ အစဟိသျဖင့္က႑ တိုင္းမွာလိုအပ္ခ်က္တိဟိေရ။

သို႔ေသာ္ င႐ို႕တိအနီနဲ႔ အဓိကနဲ႔ သာမညကိုခဲြျခားအစီအစဥ္ခ် လုပ္ကိုင္လားဖို႔ လိုအပ္ ေတ။ရကၡိဳင္ႏိူင္ငံေတာ္ က်ဆံုးလားခ စြာေရရကၡိဳင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန ၿပိဳကဲြလားခလို႔မဟုတ္။ က်န္းမာရီးဌာန ၿပိဳကဲြလားခလို႔ ေလ့မဟုတ္။ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ က်ယႈံးလားခလို႔ျဖစ္ေတ။ “ကြၽန္ခံနီရေရလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ေတာ္လွန္ရီးထက္ အရီးႀကီးေရ လုပ္ငန္းမဟိ။ က်ဴးေက်ာ္ခံနီရေရတိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ခိုင္မာေရ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကိုအခ်ိန္မီတည္ေဆာက္ပိုင္ဆိုင္ထားရီးသည္မိမိ႐ို႕၏ သီရီးရွင္ရီးအဆံုးအျဖတ္နဲ႔ အနာဂတ္ ၏အာမခံခ်က္ပင္ျဖစ္ေရ။ ရဲေဘာ္႐ို႕င႐ို႕ ေဒနိထမ္းေဆာင္နီရေရတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ရီး တာဝန္သည္ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သီရီးရွင္ရီး အဆံုးအျဖတ္လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးျဖစ္ေတဆိုစြာကိုမမိန္႔မေလွ်ာ့ မေပါ့ဆဘဲ စြန္႔လြတ္စြန္႔စားအနစ္နာခံတာဝန္က်ီပြန္ကတ္ဖို႔ အလီးအနက္မွာၾကားလိုေရ။
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္သည္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုတပ္တည္ေဆာက္ရီးလုပ္ငန္းနဲ႔အတူက်ားကုတ္က်ားခဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လို႔ဟိေရ။ အလားအလာေကာင္းေရလမ္းစတိကို လည္း ေရာက္ဟိလာဗ်ာယ္ျဖစ္ေတ။သို႔ေသာ္ ညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သေဘာတရားရီးအရေျပာဆိုနီခါ လြယ္ကူ သေလာက္ လက္တြိ အေကာင္ထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမွာလြန္စြာမွသိမ္ေမြ႕ေၾကာင္းသိဟိလာရေရ။ ညီညြတ္ရီးကိုအေၾကာင္းျပၿပီးကိုယ္က်ိဳးရွာအျမတ္ထုတ္လိုေသာ အေခ်ာင္သမားလူယုတ္မာမ်ား၊ ေတာ္လွန္ရီးသမားမ်ိဳးခ်စ္နာမည္ခံဗ်ာယ္ ၾကံဳေကၾကံဳပိုင္ တစ္ခါျပင္ၾကံဳတိုးတိနဲ႔ ၾကံဳတြိနီရေရ။

အခက္အခဲအမ်ားႀကီးဟိနီေကေလ့ေသာ့ ေဒလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမလဲြမေသ တည္ေဆာက္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။ ညီညြတ္ရီးလုပ္ငန္းတာဝန္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာရီးအတြက္ င႐ို႕ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးနဲ႔အတူအမိ်ဳးသားရီးအေပၚ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္အဝဟိေသာ ဇာအဖဲြ႕အစည္းမ်ိဳးႏွင့္မဆိုလက္တဲြ လုပ္ကိုင္လားဖို႔ျဖစ္ေတ။အမ်ိဳးသားခြၽတ္ျခံဳက်နီေရအၿခီအနီက ႐ုန္းထြက္ရီး၊ လြတ္ေျမာက္ႏိူင္ရီးအတြက္၊ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးပါဝင္ေရ အမ်ိဳးသားရီးလႈပ္ယွားမႈႀကီး(National Movement) ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလားရဖို႔၊ အရီးႀကီးေရက႑အသီးသီးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္ ေပါင္းစည္း ညႇိႏႈိင္းမႈတိနဲ႔ အမ်ိဳးသားရီးကိုစနစ္တက် ညီညီညြတ္ညြတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္လားကတ္ရဖို႔။

ရဲေဘာ္႐ို႕

အဂုလက္ဟိရကၡိဳင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အၿခီအနီသည္ လံုးဝအတိမ္းအေစာင္း မခံႏိူင္ေရအနီအထားတစ္ခု ျဖစ္ေတ။အလြယ္တကူနဲ႔ရန္သူ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ ထဲကိုဝင္လားႏိူင္ေရအတြက္ မိမိ႐ို႕မွာပီျပင္ေရလမ္းစဥ္၊ မွန္ကန္စနစ္ က်ေရဦးေဆာင္မႈေအာက္ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔၊ တိုက္ပဲြဝင္ဖို႔ လိုအပ္ေတ။

မိမိ႐ို႕ ရင္ဆိုင္နီကတ္ရေရအခက္အခဲတိ၊ ျပႆနာတိ၊ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈ တိကိုၿဖီယွင္းႏိူင္ဖို႔အတြက္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးလက္စဲြလက္ကိုင္ျပဳရဖို႔။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကိုပီျပင္စြာခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ေတ။ယင္းလိုအပ္ခ်က္ တိကို ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ဖို႔အတြက္ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔ဟိေရရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအားအျပည့္အဝေထာက္ခံေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုေရ။

ညီလာခံကခ်မွတ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားရီးမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑မွာလည္းစြမ္းစြမ္းတမံလက္တဲြေဆာင္ရြက္လားဖို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း အလီးအနက္ေျပာၾကားလိုေရ။ယင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအထေျမာက္
ေအာင္ျမင္ႏိူင္ရီးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီလားဖို႔ျဖစ္ေတ။
ဂနိ ျမန္မာႏိူင္ငံရီးအၿခီအနီမွာေလ့ေသာ့ ႏိူင္ငံရီးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္နီသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္းေသခ်ာေရရာမႈမဟိေသာ၊ မွန္းဆရခက္ေသာေျပာင္းလဲမႈတိရာျဖစ္ေတ။ေဒၾကားထဲမွာမိမိ႐ို႕ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာသတိႀကီးႀကီးနဲ႔ တပ္လွန္႔ထားဖို႔ လိုအပ္ေတ။အတုအေယာင္ အခြင့္အရီးမ်ားေနာက္ကို လိုက္ယင္း၊ ရန္သူ႔ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ မဝင္မိစီဖို႔ ထပ္ေလာင္း သတိပီးေျပာၾကားလိုေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အနီနဲ႔ ေျပာၾကားလိုစြာကအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဇာတိၿမီကိုစြန္႔ခြာလားေရာက္နီကတ္ ရေရရကၡိဳင္လူမ်ိဳးတိ အဖျပည္ကို ျပန္လာႏိူင္ရီးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ကတ္ဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ရီးသတိကိုလက္မလြတ္ကတ္စီဖို႔အားထုတ္ ကတ္စီလိုေရ။ ညီညြတ္ရီးကိုတည္ေဆာက္စြာမွာ ေလ့ေသာ့ အတိတ္ကာလမွ ရဟိၿပီးသားသင္ခန္းစာမ်ားကိုသတိလက္မလြတ္ကတ္စီဖို႔ တိုက္တြန္းလိုေရ။ စုစည္းက်စ္လစ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ အမိန္႔နာခံမႈ အားေကာင္းေသာ၊ ေတာ္လွန္ရီးသစၥာတရား ျပည့္ဝေသာ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္အျဖစ္ ပီျပင္စြာေပၚေပါက္လာစီရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။ လက္နက္ကိုင္တပ္ အသီးသီးသို႔ျပန္႔ၾကင္းေရာက္ ဟိလားကတ္ေတရကၡိဳင္စစ္သည္မ်ားအားလံုးရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ အတူတစ္စည္းတစ္လံုးတည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိူင္ရီး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ေတ။

ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရီး၊ ရကၡိတလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ရီး လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရီး႐ို႕အတြက္အားလံုးလက္တဲြခ်ီတက္ တိုက္ပဲြ ဝင္ကတ္ပါလို႔ ေျပာၾကားယင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ေတ။

====

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> , ,


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ ၊ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း။

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ ၊ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (၅) ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကိုၾကြေရာက္ ခ်ီးျမွင္လာၾကတဲ့ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးကထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အသီးသီးကဖိတ္ၾကားထားတဲ့ အထူးဧည့္ သည္ေတာ္ မ်ား၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ စစ္သည္စစ္မယ္မ်ား၊ ရဟန္းရွင္မိဘျပည္သူမ်ား၊ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းေပၚကတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ား အားလံုးကို ေလးစား ပါေၾကာင္း ဦးစြာ ပထမေျပာၾကားလိုပါတယ္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ့ တပ္မေတာ္ေန႔ျဖစ္တယ္။ ဒီဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ဟာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္ တဲ့ေန႔ျဖစ္တဲ့အျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ထူးျခားေလးနက္ၿပီး သမိုင္းဝင္တဲ့ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္း မမွားပါဘူး။ က်ေနာ္ေျပာရဲပါတယ္။ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ ဒီေန႕လိုမ်ိဳးအခမ္းအနားဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္း ေလးငါးဆယ္ အတြင္းမွဘယ္တုန္း ကမွမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရကၡိဳင္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ေရာ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔ကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီးကတည္းကပင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေန႔ေရာက္တုိင္း ထူးျခားတိုက္ဆိုင္မႈေတြအမ်ားႀကီးၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မႏွစ္ကလည္း ဒီေနရာမွာပဲ၊ ဒီကြင္းမွာပဲ ေလးႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳ ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္လည္းပဲ ဒီေနရာမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဒီတပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို စိုးရိမ္မႈ ေတြႏွင့္ေတာ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ မေန႔ က (၉) ရက္ေန႔ ည (၂) နာရီေလာက္ ကတည္းကမိုးေတြသည္း သည္း မဲမဲ ႐ြာတယ္။ ေလေတြတိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီေန႔အခမ္းအနားက ဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုမ်ိဳး ရာသီဥတု မိုးေလဝသကလည္း က်ေနာ္တို႔ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္အတြက္အဖက္ဖက္က သာယာေပးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ရာသီဥတုကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ အဂုလိုမ်ိဳး တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပလာတာအဂု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဆုိရင္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ဆိုရင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ့ သက္ဆိုင္ရာစစ္ေဒသအသီးသီးမွာ ဒီလိုမ်ိဳး အခမ္းအနားကို အခမ္းနားဆံုးမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ ပတ္ဝန္းက်င္ကေပးတဲ့ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ ေဒသႏၱရႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့အသီးသီးက်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကတယ္။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ေန႔ ကို ရကၡိဳင္ရဲေဘာ္ေတြက ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသမွာပဲက်င္းပျပဳလုပ္ သည္ျဖစ္ေစ အႏွစ္သာရႏွင့္ေလးနက္မႈ ႐ွိတာကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္တယ္။

အဂုလိုမ်ိဳး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ေတြၾကားမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြ တိုးပြားလာတယ္။ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို က်စ္လ်စ္ခိုင္ခန္႔ေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရကၡိဳင္ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အၾကားမွာနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈေတြကိုပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တာေစတာ ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားထဲမွာလည္း ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ရဲ့မူဝါဒေတြကို ပိုမိုရွင္းလင္းနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစ တယ္။

က်ေနာ္တို႔ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို ဦးတည္ခ်က္ (၄) ျဖင့္ ရပ္ျဖင့္က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဦးတည္ခ်က္ (၄) ခ်က္ကေတာ့-

(၁) ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ခံယူအပ္ေသာ သစၥာ အဓိဌာန္ (၅) ခ်က္ကို အေလးအနက္ လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး စည္းကမ္းေသဝပ္မႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ရီးတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေခတ္ႏွင့္အညီပီျပင္ေပၚလြင္စြာ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေရး။

(၂) ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ျပန္႔ၾကင္းေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား မိမိတိုင္းျပည္သို႔ျပန္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ႏွင့္လက္နက္ကိုင္တပ္အသီးသီးတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရခိုင္စစ္သည္မ်ား အားလံုး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ အလံေတာ္ေအာက္သို႔ တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းေရာက္ရွိေရး။

(၃) ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးေရး ႏွင့္ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑တြင္ ႀကိဳးပမ္းဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ေရး။

(၄) ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လာေအာင္ဆက္လက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္၍ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ခါးစည္းရင္ဆုိင္ခံစားေနရေသာ ကိုလိုနီျပဳမႈဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံတကာမွ အမွန္ အတိုင္းသိျမင္လာရန္ အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ လက္တြဲခ်ီတက္ေရး။

အစရွိသည့္ဦးတည္ခ်က္(၄) ရပ္ႏွင့္အတူ က်ေနာ္တို႔ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ေသာဂုဏ္သေရ႐ွိလူႀကီးမင္းမ်ား ႏွင့္ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ျပည္သူလူထုမ်ားခင္ဗ်ား
က်ေနာ္တို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ရာေနရာ က်သည့္တာဝန္မ်ားကို မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ရပ္တည္သြားမယ္ဆိုတာ ကို အေလးအနက္ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးခိုင္မာဖို႔အတြက္လည္း မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြႏွင့္အတူလက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာကိုလည္းထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဒီလိုခ်ီတက္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့မိတ္ေဆြအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေတာ္လွန္ေရးသတိႏုိးႏိုးၾကားၾကား ရွိၾကလိမ့္မယ္လို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး သတိလက္လြတ္ရျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးဆက္ေတြရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲေတြကို သတိသံေဝဂယူၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏို္င္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲေတြ ကိုအဆင့္တုိင္း အဆင့္တိုင္းမွာသတိႀကီးစြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းဖို႔ကို အေလးအနက္ထားကာ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေတာ္လွန္ေရးသတိကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ေရာ၊ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ မဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း အၿမဲတမ္းႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား
က်ေနာ္တို႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေတြအေနျဖင့္ေနာက္ထပ္သတိထားစရာတစ္ခုကေတာ့အဂုလက္ရွိ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးက မရွင္းမလင္းနဲ႕လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ၾကားေသြးထိုးရန္တိုက္ေပးမႈေတြ၊ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ လွည့္ကြက္ေတြထဲမွာအစိုးရရဲ့ကတိေတြအထပ္ထပ္နဲ႕ သြားေနတာကေတာ့ဒံုရင္းဒံုရင္းပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဒီလိုမ်ိဳးအေနအထားကိုလည္း နားလည္လက္ခံထားၾကတယ္။ ပိုၿပီးသိသာထင္ရွားတဲ့ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိ အစိုးရ အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒေအာက္ မလိမ့္တပတ္ ဆြဲသြင္းရင္း က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို လံုးပါးပါးလာေအာင္ တစ္ရက္ထက္ တစ္ရက္ ျပဳလုပ္ေနတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ရို႕အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာကလည္း အစိုးရရဲ့ မ႐ိုးသားမႈေအာက္မွာေတာ့ လက္ရွိအေနအထား ႏွင့္ကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနအံုးမွာပဲ။

ရကၡိဳင္မိဘျပည္သူေတြကိုမွာၾကားလုိတာကေတာ့
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္လက္တြဲၿပီးေတာ့ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု၊ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ လိုခ်င္တဲ့ ေအာင္ပြဲကို မရရေအာင္ေရွ႕ဆံုးကဦးေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္သြား မယ္ဆိုတာပါပဲ။ဒါေၾကာင့္မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ႏိုင္ရာ တာဝန္ကို တာဝန္ခံမႈအျပည့္၊ တာဝန္ယူမႈအျပည့္နဲ႔ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကဖို႔ ကိုလည္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့အဂု လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၇ ) ရက္ကေန ေမလ (၁) ရက္ထိ ငါးရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံႀကီးကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္အျပည့္အဝေထာက္ခံၿပီး ရကၡိဳင္ မိဘ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔ကလည္းအလႊာေပါင္းစံု၊ လူတန္းစားေပါင္းစံုက ကိုယ္က်ရာေနရာက ပါဝင္ၾကဖို႔ ကိုလည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။

မၾကာခင္က်င္းပမည့္ ေက်ာက္ျဖဴညီလာခံဆိုတာကလည္း ရကၡိဳင္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ( အမ်ိဳးသားေရးမဟာ ဗ်ဴဟာ ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်မွတ္ၾကမည့္) သမိုင္းဝင္ ညီလာခံတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ တာဝန္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအသိျဖင့္ တာဝန္ယူဖို႔အတြက္ ဒီေနရာက ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
မဟာမိတ္ကခ်င္တပ္မေတာ္ႏွင့္ကခ်င္မိဘျပည္သူတို႔ကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ကိုယ္စား ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟာ ကခ်င္ေျမမွာ အေျခစိုက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကို အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းအေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳးအေျခခ်ခြင့္ရတဲ့အခိုက္အတန္႕အေတာ အတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြရဲ့အေျပာအဆို၊အျပဳအမူ၊အေနအထိုင္ေတြမွားယြင္းျပဳမူခဲ့လွ်င္လည္း အိမ္ရွင္ မိတ္ေဆြ တို႔အေနနဲ႕ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ခြင့္လႊတ္နားလည္စာနာေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ၿငိဳုျငင္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိ ဖို႔ ကိုလည္း ေတာ္လွန္ေရး၏ ေလးနက္ေသာ သစၥာတရားႏွင့္အတူ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား
ဒီႏွစ္ငါးႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကို ေတာ္လွန္ေရးရင္ခုန္သံ အျပည့္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကေသာ UNFC ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အင္ဘန္လွ အပါအဝင္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီ ေပးၾကတဲ့ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အျပင္ အျခားေသာအကူအညီမ်ားကိုလည္း အားတက္သေရာ ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္စတင္ ဖြဲ႔စည္းစကတည္း ကပင္အခုအခ်ိန္ထိ မညည္းမညဴ ပံပိုးကူညီေပးၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ ညီအစ္ကိုမ်ား၊ မိတ္ေဆြရဲေဘာ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း (၅) ႏွစ္ေျမာက္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ က်ေနာ္ရဲ့အားေပးစကားကိုနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

===========
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ - သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန'
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> , ,


ရခိုင္မင္းဆက္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ေနရာအား ရွာေဖြေန

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>

ရခိုင္မင္းဆက္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ေနရာအား ရွာေဖြေန

=================================
 ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁ ။ ။
ရခိုင္ထီးနန္းကို ေနာက္ဆုံး မင္းဆက္အျဖစ္စုိးစံခဲ့သည့္ ရခိုင္ ဘုရင္မဟာသမၼတရာဇာကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ ေနရာအား ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လပထမပတ္အတြင္းကစတင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ရွာေဖြမႈတြင္ မဟာသမၼတရာဇာဘုရင္ကို ဂူသြင္း ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟုယူဆရဖြယ္ရွိသည့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုရားမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္္ လူေနအိမ္ၾကား မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သဲလြန္စ တစ္စုံတရာ ကိုမွ် ရွာေဖြမေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္ရွာေဖြေနသူ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ဦးဘေသာင္း(သူျမတ္ - မဟာေအာင္ေျမ)က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရခိုင္အမ်ဳိးမွာ အမွတ္အသားႀကီး တစ္ခုအျဖစ္က်န္ရွိေနေစဖို႔အတြက္ ရွာေဖြတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးအတြက္ အဓိက မေမ့ထိုက္၊ မေမ့အပ္တဲ့သူ။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဘုရင္တစ္ပါးရဲ႕ အရိုးဂူကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရခိုင္သူရခိုင္သားေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမွတ္တရတစ္ခုအျဖစ္ သိမ္းထားသင့္တယ္ထင္လို႔ ခုလိုသြားေရာက္ရွာ ေဖြတာျဖစ္တယ္"ဟု ယင္းက Democracy Today သတင္းစာ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၄၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာကာ ရခိုင္ျပည္ ဓညဝတီေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္စုိးစံခဲ့သည့္ ရခိုင္ဘုရင္ သမၼတရာဇာနန္းတက္အၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၈ ရက္ စေနေန႔(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္)တြင္ ရခိုင္ထီးနန္းမွာ ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ ဘုရား၏သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရေၾကာင္း ရခိုင္ သမိုင္းသုေတသီ ဦးဘေသာင္း(သူျမတ္ - မဟာ ေအာင္ေျမ)၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထီးနန္းကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ဘိုးေတာ္ဘုရားက ဘုရင္မဟာသမၼတရာဇာအပါအဝင္ ယင္း၏မိဖုရား ျမသႏၲာႏွင့္ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမရပူရသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

"ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလုံး သီေပါမင္းကိုလြမ္းၾကတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အိႏၵိယသုိ႔သြားတဲ့အခါ သူတို႔ဗမာ သီေပါမင္း အုတ္ဂူဆီသြားၿပီး ဂါရဝျပဳခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး အိႏၵိယကေန အဲဒီအုတ္ဂူကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ယူေဆာင္ခြင့္ကိုေတာင္မွ ေတာင္းခဲ့ တယ္။

အဲဒါဟာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစဖို႔ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း မဟာသမၼတရာဇာရဲ႕အုတ္ဂူကို အမွတ္တရျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္။ ဗမာေတြလည္း သီေပါမင္းကိုလြမ္း သလို ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လုံးကလည္း မဟာ သမၼတရာဇာကို လြမ္းပိုင္ခြင့္ရွိတယ္"ဟု ဦးဘေသာင္း(သူျမတ္ - မဟာေအာင္ေျမ)က ေျပာသည္။

အဆိုပါဘုရင္ကိုျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ေနရာအား မေတြ႕မခ်င္း ဆက္လက္ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက ယင္းအရိုးအုတ္ဂူကို အမရပူရမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ခမ္းခမ္းနားနား ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစုိးရထံေတာင္း ဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ထီးနန္းပ်က္သုဥ္းသခဲ့သည့္ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၈ ရက္ေန႔ကို ရခိုင္ျပည္က် ဆံုးျခင္းေန႔အျဖစ္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းေန႔တြင္ ရခိုင္ထီးနန္းပ်က္ သုဥ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္း အနားမ်ား က်င္းပတတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
မာန္ ယုေက်ာ္(ေရႊဝေျမ)
 --------------------------------------------------
(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ထုတ္ Democracy Today သတင္းစာမွ)
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


လူသတ္္မူ သံသယျဖင့္ ဒုခ်ီးရားတန္းရြာမွ ဘဂၤလီ ၈ ဦးကို တရားစြဲ

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>(နိရဥၥရာ- ၁၅ မတ္လ ၂၀၁၄) / တင့္ေဆြေမာင္

ဖမ္းဆီးထိန္းခံထားရသည့္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး ၁၆ ဦး အထဲမွ ၈ ဦးမွာ တပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းအား သတ္ျဖတ္ရာတြင္ ကုိိယ္တိုင္ကုိယ္က် ပါ၀င္သူမ်ားဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ က သံသယ ရွိသျဖင့္ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႕က ရံုးတင္ တရားစြဲဆိုလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

“ ဒုခ်ီးရားတန္း ျဖစ္စဥ္နဲ႕ ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးထားတာက ၁၆ ဦးပါ။ ဒီအထဲက ၈ ဦးက တပ္ၾကပ္ ေအာင္ေက်ာ္သိန္းကို သတ္ျဖတ္ရာမွာ ပါ၀င္ႏိုင္သူေတြလို႕ သံသယရွိတဲ့ အတြက္ ဒီလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ ရံုးတင္ တရား စြဲဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ ေမာင္ေတာ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
၎တို႕ (၈) ဦးမွာ ဒုခ်ီးရားတန္ေတာင္ရြာမွ ေရွာင္ရွင္ရွဴးအာေလာင္ (ဘ) ေဘာ္ဒီ အာေလာင္၊ ဒုခ်ီးရာတန္း အလယ္ရြာမွ ဇာဟိတာေလာင္ (ဘ) အာလီမာမတ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေတာင္ရြာမွ  ေရွာင္ရွဴးအာေလာင္(ဘ) ဒီြလာ၊ ဒုခ်ီးရားတန္းအလယ္ရြာမွ မူစတာကာမာ (ဘ)ဘာလီဟူဆိန္း၊ ဒုခ်ီးရားတန္အလယ္ရြာမွ ရို႕မာလီ(ဘ) ဟာလူ၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေၿမာက္ရြာမွ မာမက္ေရာ္ဖီ(ဘ) ဇာမာလူဒိန္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းအလယ္ရြာမွ  ဟာမက္အူဒိန္(ဘ) ေနဇာအူဒိန္၊ ဒူးခ်ီးရားတန္းအလယ္ရြာမွ  ေခၚဘီမူလာ(ဘ) ေနဇာအူဒိန္ တို ့ၿဖစ္ႀကသည္။
“ သူတို႕ပါ၀င္တယ္ဆိုတာကို ဘယ္လို သိသလဲဆိုရင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသေတြနဲ႕ စစ္ေဆးခ်က္ေတြ အရ သိရတာ ျဖစ္တယ္။ အခု တရားစြဲျပီးဆိုေတာ့ သူတို႕ကို ရံုးတင္တဲ့အခါ ပိုမို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕က ရဲတပ္ႀကပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္းဦးေဆာင္ေသာ ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ဒုခ်ီရားတန္း အလယ္ရြာ အေရာက္တြင္ ဘဂၤလီေက်းရြာသားမ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္း တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ဲရျပီး တပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းမွာ ယင္းအခ်ိန္မွ စျပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။
ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း၏ ေသြးစြန္းေနေသာ ယူနီေဖာင္းနွင့္ အဝတ္အစားမ်ားကို ၎ေက်းရြာမွ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္နွင့္ အတူ ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္းမွာ ယေန႕ထိ ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းမွာ ေသဆံုးသြားျပီဟု ခန္႕မွန္းထားၾကသည္။
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


914 စာတိုင္ေဘးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ထည့္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳက သန္းေခါင္စာရင္းကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ စစ္ေတြ လူထုအစည္းအေ၀းက တစ္ခဲနက္ ဆံုးျဖတ္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>


914 စာတိုင္ေဘးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ထည့္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳက သန္းေခါင္စာရင္းကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ စစ္ေတြ လူထုအစည္းအေ၀းက တစ္ခဲနက္ ဆံုးျဖတ္
====================
စစ္ေတြ ၊ ၁၆ မတ္လ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]
ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအၿပီးတြင္ စစ္ေတြ ၀ကၤဘာကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ရာဇသံ သတ္မွတ္ေန႔ရက္မေက်ာ္လြန္မီ အစိုးရအေနျဖင့္ 914 စာတိုင္ေဘးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ထည့္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္သည္ ဟု ေၾကျငာျခင္း မျပဳပါက သန္းေခါင္စာရင္းကို ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက သပိတ္ေမွာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုပရိတ္သတ္မ်ားက တစ္ခဲနက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရာဇသံေပးထားေသာ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို စစ္ေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ (၁၃) ၿမိဳ႕၌ တစ္ေန႔တစ္ရက္တည္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ ဟု ရခိုင္ျပည္လံုဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤါလီ သန္းေခါင္စာရင္း နာမည္လိမ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မီတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးက Coral Arakan News အား ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ လူႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းသပိတ္ေမွာက္ျခင္း အဆိုကို မတင္သြင္းမီ ပရိတ္သတ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ စာရြက္တြင္ “သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု စာရင္းသြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို (၂၁-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းမေၾကျငာလွ်င္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု အားလံုးက သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ အဆိုတင္သြင္းပါသည္” ဟု အဆိုကို ပရိတ္သတ္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေအာင္ ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
( Coral Arakan News )
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


914 နံေဘးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ေရးခြင့္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ၾကဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္သနည္း ?

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>


914 နံေဘးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ေရးခြင့္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ၾကဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္သနည္း ?
================
● သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံၾကမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္လက္စြဲ၏ အပုိဒ္နံပါတ္ ၁၅၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားထားသည္။
“ဂဏန္းသေကၤတ စာရင္းတြင္မပါေသာ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ “914” ကို ေရးသြင္း၍ ေျဖဆိုသည့္ လူမ်ိဳးကို ေပးထားေသာကြက္လပ္တြင္ ေရးသြင္းပါ။ စာရင္းေကာက္သည္ ေျဖဆိုသူ ေပးသည့္ အေျဖအတိုင္း ေရးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။”
● သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ ကုဒ္နံပါတ္သည္ (701) ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္(လူမ်ိဳး)အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္သည္ (910) ျဖစ္သည္။
● 9 ဂဏန္းျဖင့္စေသာ ကုဒ္နံပါတ္ မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၃၅) မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ 901 (ထိုင္းလူမ်ိဳး) မွ 913 (ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဴး)အထိ စဥ္ထားေသာ ထပ္ဆင့္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား (တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုေသာ္ က်န္ “အျခား” လူမ်ိဳးမ်ား) အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ကို 914 ဟု သတ္မွတ္ေပး ထားသည္။ ထို 914 တြင္ ေရးသြင္းရမည့္ သူမ်ားအတြက္ ထို 914 ဂဏန္း သံုးလံုး ကုဒ္နံပါတ္ နံေဘးတြင္ မိမိထည့္ခ်င္သည့္ လူမ်ိဳးနာမည္ကို ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည္။
● သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂(ခ)တြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆိုျဖည့္သြင္းရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖည့္သြင္းမည္ဆိုပါက ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကုဒ္နံပါတ္ 914 နံေဘးတြင္ ဘဂၤါလီ ဟုသာ ေရးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
● သို႔ရာတြင္ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္ လက္စြဲ စာအုပ္တြင္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္းဆိုပါက က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳး နာမည္လိမ္ အား မွတ္တမ္း၀င္ေစရန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ထည့္သြင္းလိုပါက ၄င္းတို႔၏ သေဘာအတိုင္း ထည့္သြင္းခြင့္ ျပဳထားပါသည္။
● ယခု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ကုဒ္နံပါတ္ 914 နံေဘးတြင္ ၄င္းတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု ေျပာလာလွ်င္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုပင္ ေရးသြင္းခြင့္ ရွိသည္ ဟု စီစဥ္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
● သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟု ေရးသည္ျဖစ္ေစ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟုေရးသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသား/ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သြားမည္ မဟုတ္သည္ကို ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားက ရွင္းလင္းစြာ သိရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မွတ္တမ္း၀င္သြားသည္ကို အေၾကာင့္ျပဳကာ မအပ္မရာ အခြင့္အေရးမ်ား တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္တက္ ေတာင္းဆိုျခင္း ရယူျခင္း ျပဳလာမည္ကို ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလံုး ကိုယ္စား ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက ႀကီးစြာ စိုးရိမ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
● ၁၉၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ခု၌ ထိုခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု လြယ္လင့္တကူ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲခဲ့သည္ကို ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားက ယေန႔ထက္တိုင္ ရည္ညႊန္းကိုးကား ေတာင္းဆိုေနသည္ကို သင္ခန္းစာ အျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။
● ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီမ်ား မ်ားစြာေဖာင္းပြလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အခြင့္ရလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု အမည္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ တိုး၀င္လာရန္ ေစာင့္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသည္။
● အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူ၍ မရွိ။ ထိုေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ရွိသည္ ဆိုေသာ သက္ေသခံ လံုး၀ (လံုး၀) မျဖစ္ေစရ။
● ရခိုင္ျပည္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိဟု ေျပာျခင္းသည္ ရခိုင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤါလီ သန္းေခါင္စာရင္းနာမည္လိမ္ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီ (စစ္ေတြ)
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ထည့္သြင္း ေကာက္ခံမည္ကို ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ဆႏၵျပကန္႕ကြက္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>(နိရဥၥရာ- ၁၆ မတ္လခ ၂၀၁၄) / မင္းဆက္ခုိင္ႏွင့္ ခိုင္မ်ိဳးႏိုင္ (ေက်ာက္ျဖဴ)

ယခုလ ၃၀ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေကာက္ယူမည့္ ျမန္မာျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီအစား ရိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းေကာက္ခံမည္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႕က ယေန႕တြင္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ခ့ဲၾကသည္။

“ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အခါမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလုိ႕ ဒီႏိုင္ငံမွာ မရွိတဲ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးကို ထည့္သြင္း ေကာက္ယူမွာကို က်ေနာ္တုိ႕က မလိုလားတဲ့အတြက္ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ရခုိင္လူထုအေနနဲ႕လည္း အရင္ကလည္း မရွိခဲ့တဲ့ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ေပၚလာမွာကို စိုးရိမ္ၾကတယ္။” ဟု ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ ေက်ာက္ျဖဴလူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ဦးထြန္းလြင္က နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးထြန္းလြင္က“ ေတာင္းဆိုတာေတြကေတာ့ ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ တရားမဝင္ ဘဂၤါလီေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ ကိစၥ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံတဲ့အခါ ဘဂၤါလီေတြကို အျခားေနရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆုိျပီးေတာ့ ထည့္သြင္း မေကာက္ခံဖုိ႕၊ ျပီးေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံတဲ့အခါ ဘဂၤါလီစာရင္းေကာက္ အေယာက္ ၁၄၀ ေက်ာ္ပါဝင္မယ္လုိ႕ သိရတယ္။ ဒါကို ကန္႕ကြက္ တယ္။ အဓိက အခ်က္ေတြကေတာ့ ဒါပါပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၄ရက္ေန႕က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သို႕ ဝန္ၾကီးဦးခင္ရီ ေရာက္ရွိလာျပီး ေဒသခံမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၎ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္း ေကာက္ခံမည္ကို ရခုိင္လူထုအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကရာတြင္ ဝန္းၾကီး ဦးခင္ရီက မထည့္ပါနဲ႕လုိ႕ ေျပာလုိ႕လည္း ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲကို ယေန႕ နံနက္ ၉နာရီခန္႕မွ စတင္ျပီး ၁၀နာရီအထိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံ ၅၀၀ ခန္႕က ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျပီး ျမိဳ႕ကိုလွည့္လည္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အလားတူ ဆႏၵျပပြဲတခုကိုလည္း ယေန႕တြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ႏွင့္ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕တို႕တြင္လည္း ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ ပ်က္ဆီးမႈဒဏ္ အဆိုးဆံုးခံေနရ

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>

(...... ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ ပ်က္ဆီးမႈဒဏ္ အဆိုးဆံုးခံေနရ.....)

Written by ေနေဇာ္(သံတြဲ)

လက္ရွိ ရခိုင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးျခင္းဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ရင္ဆိုင္ခံစားေနရေၾကာင္း ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ရႈျမင္ေနၾကသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ရွိေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံ အေဆာက္အဦး အနီးအနား၌ေတြ႔ရသည့္ ယိမ္းယုိင္ေနေသာ ေစတီႏွစ္ဆူ။ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ရွိေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံ အေဆာက္အဦး အနီးအနား၌ေတြ႔ရသည့္ ယိမ္းယုိင္ေနေသာ ေစတီႏွစ္ဆူ။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ရက္ေန႔က ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(Global Heritage Fund)မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို အာရွတိုက္၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္ ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလ ၾကာလာသည့္ ယေန႔ထိ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအေျခအေနမွာ တိုးတက္မႈမရွိရံုမွ်မက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထားႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

Global Heritage Fund အစီရင္ခံစာတြင္ အာရွတိုက္၏ ေရွးေခတ္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထြန္းကားလာျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ ခိုးယူလုယက္ျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြ ၁၀ ခုတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အယုဒၶယ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအံု တစ္ခု၊ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုတို႔ႏွင့္အတူ ရခိုင္မွေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၿပီး ေျမာက္ဦးျပတိုက္မွဴးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္က " ေျမာက္ဦး ထိန္းသိမ္းေရးက အဆိုးဆံုး အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္လို႔ဆိုရမွာပဲ။ ေျမာက္ဦး ယဥ္ေက်းမႈဇံုနယ္ကို ဖ်က္ဆီးေနတယ္လို႔ေတာင္ ယူဆမိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမႈပိုင္းမွာ အားနည္းေနတာေတြ႔ရတယ္။ " ဟု ဆိုသည္။

ေျမာက္ဦးမွာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၀ ဒီဂရီ၊ ၂၅ မိနစ္ႏွင့္အေရွ႕ေလာက္ဂ်ီတြဒ္ ၉၃ ဒီဂရီ ၁၁ မိနစ္တို႔ ဆံုရာတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ေအဒီ ၁၄၃၀မွ ၁၇၈၄ ထိ ရခိုင္မင္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုး ရာဇဌာနီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔အတူ ေျမာက္ဦးေဒသခံ စာေရးဆရာ ေနာင္ေအးကလည္း " ေျမာက္ဦးဟာ ရခိုင္လူမ်ဳိးရပ္တည္ရွင္သန္မႈရဲ႕ အမွတ္သေကၤတျဖစ္တယ္။ ရခိုင္တို႕ရဲ႕ အသည္းႏွလံုးဆိုရင္လည္း မမွားဘူးေပါ့။ ကမၻာက ေလးစားတန္ဖိုးထားရတဲ့ ေျမာက္ဦးကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒါေတြကို အဓိကတာ၀န္ယူထားရတဲ့ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနက သူတို႔နဲ႔ မဆိုင္သလို လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္မိတယ္။ " ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က အာရွတိုက္၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းမႈအညံ့ဖ်င္းဆံုး ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ေျမာက္ဦးပါ၀င္လာ ရျခင္းမွာ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္ေဒသကိုျဖတ္၍ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား ေဖါက္ရာ၌ ၿမိဳ႕ရိုး၊ တံခါး၊ တံတိုင္းမ်ား အပါအ၀င္္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာေနရာမ်ားစြာတို႔ ပါ၀င္ေနျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ရာတြင္လည္း ေရွးေဟာင္း သုေတသန နည္းစနစ္ႏွင့္အညီ မဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္း နန္းေတာ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၿဖိဳခ်လိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိိုင္ရာက ကားဂိတ္မ်ားကို နန္းေတာ္အထဲမွာ ေနရာခ်ထားျခင္းစသည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား အတားအဆီး အတိုင္းအဆမရွိ ပ်က္စီးခ်င္တိုင္း ပ်က္စီးေနသည့္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ Global Heritage Fund က စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ စာရင္းထဲမွာ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ သမိုင္းပညာရွင္တို႔က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ပစၥကၡကာလ ပ်က္စီးခ်င္တိုင္း ပ်က္စီးေနသည့္ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ေျပာဆိုၾကသည္။

" ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမွာ Archaeological Zone (ေရွးေဟာင္းသုေတသန နယ္ေျမ)၊ Monumental Zone (ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦးနယ္ေျမ)၊ Protective Zone (ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အကာအကြယ္ ေပးထားရာနယ္ေျမ) ဆိုၿပီးေတာ့ သံုးမ်ဳိးရွိတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီဇံုအားလံုးကို ကိုျဖတ္ၿပီး ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းေတြေဖာက္၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇံုထဲမွာ ဟိုတယ္နဲ႔အျခားအေဆာက္ အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး၊ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာလည္း ေျမတူးတဲ့လုပ္ငန္းလို မိမိတို႔ဌာနနဲ႔ မဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္း ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတာေတြကို စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ေတြ႕ေနရတယ္။ " ဟု ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

သစ္ပင္ငယ္မ်ား ရွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းရာကုန္း။ သစ္ပင္ငယ္မ်ား ရွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ နန္းရာကုန္း။
Global Heritage Fund ၏ နာမည္ပ်က္ စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တရပ္အေနျဖင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္သည္ ၂၀၁၂၊ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေနရာ ၅ ခု၌ ေရွးးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ တခ်ဳိ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေဟာေျပာေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ယဥ္ေက်းမႈဇံုအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေနသျဖင့္ ေျမာက္ဦးေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနက တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါဟိုတယ္မွာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာန (ဗဟို) ၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္း စံုစမ္းၾကည့္ရာ ဟိုတယ္ ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ စားေသာက္ဆိုင္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသည္ဟု သိခဲ့ရေၾကာင္း ေျမာက္ဦး ျပတိုက္မွ ၀န္ထမ္းတဦးက ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံတကာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ရခိုင္သမိုင္းကို ဓည၀တီေခတ္ (ဘီစီ ၃၃၂၅-ေအဒီ၃၂၇)၊ ေ၀သာလီေခတ္ (ေအဒီ ၃၂၇-ေအဒီ၈၁၈)၊ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ (ေအဒီ၈၁၈-ေအဒီ၁၄၃၀)၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ (ေအဒီ၁၄၃၀-ေအဒီ၁၇၈၄) ဟူ၍ ေခတ္ႀကီးေလးေခတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားသလို၊ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ပရိန္၊ ေလာင္းၾကက္၊ စမၸ၀က္၊ ေနရဥၨရာ၊ ေျမာက္ဦး စသည္တို႔မွာလည္း ရခိုင္မင္းတို႔ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ေရွးးေဟာင္းနန္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ရခိုင္သမိုင္း၌ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ အေရးပါပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္က " ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ႀကီးေတြထဲက စီးဆင္းလာတဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္က သယ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမူ အႏုပညာ ဗိသုကာ လက္ရာေတြဟာ ေျမာက္ဦးေခတ္မွာ လာေရာက္ေပါင္းဆံုၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ အထင္ကရ သမိုင္းေၾကာင္းေတြနဲ႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ၊ ရုပ္ၾကြင္းရုပ္ထု အႏုလက္ရာေတြနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ထြန္းကားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးဟာ ရခိုင္သမိုင္းမွာ အသက္တမွ်အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ " ဟုရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးေခတ္၏ ေရႊေရာင္လႊမ္းသည့္ ၁၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု ကာလမ်ားသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ က်ဴဒါမင္းဆက္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဂိုမင္းဆက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအယုဒၶယမင္းဆက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္း၀၊ ေတာင္ငူ၊ ဟံသာ၀တီ မင္းဆက္ တို႔ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ဦးမွာ သမိုင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဆိုင္ရာရုပ္ၾကြင္း အေထာက္အထားျပည့္စံုၾကြယ္၀ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ား လက္ခံထားေသာ္လည္း ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ နယ္ေျမအျဖစ္လာေရး တန္းစီဇယား၌မူ တတိယေနရာတြင္ ထားရွိခဲ့သည္။

အတြင္းနံရံ ယုိးယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ ကုိးေသာင္းဘုရား။ အတြင္းနံရံ ယုိးယြင္းပ်က္စီးေနသည့္ ကုိးေသာင္းဘုရား။

" အစိုးရက ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္းနဲ႔ ပုဂံကိုတင္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ World Heritage က ပုဂံကို လံုး၀ လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပုဂံမွာ အေဆာက္အဦးအသစ္ေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြဟာ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကိုလႊမ္းမိုးၿပီး၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နဂိုပင္မစရိုက္ လကၡဏာေတြအားလံုး ပ်က္စီးသြားလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိႆႏိုးနဲ႔ ဟန္လင္းကို သက္တမ္းအရ တန္းစီဇယားထိပ္မွာ ထားၿပီးေတာ့ ေျမာက္ဦးကို တတိယေနရာမွာ ထားလိုက္တယ္။ " ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

WorldHeritage မွာ ပုဂံေဒသ ေနရာမရသည့္အခါက်မွ ေျမာက္ဦးကို တတိယေနရာေပးခဲ့ေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိၿပီး ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ " ဓည၀တီေခတ္ " ကို ေဘးဖယ္ထားခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။

" တကယ္ေတာ့ သမိုင္းအရ ဗိႆႏိုးနဲ႔ ဟန္လင္းဟာ ရခိုင္ေ၀သာလီ ေခတ္နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္တယ္။ ရခိုင္က ဓည၀တီေခတ္က ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္းထက္ ေရွးက်ၿပီးသက္တမ္းရွည္လ်ား သလို၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနက ဓည၀တီၿမိဳ႕ရိုးကို စနစ္တက် တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ ဓည၀တီကို ေဘးဖယ္ၿပီးေတာ့ ဗိႆႏိုးနဲ႔ ဟန္လင္းကိုပဲ ဦးစားေပးလိုက္တယ္။ " ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးကို Global HeritageFund အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလာရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနက ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သလို၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ရာတြင္လည္း မူလလက္ရာမပ်က္ေစေရး ေရွးေဟာင္းသုေတသန နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရာကစ သိပၸံနည္းက်ျပဳမူရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန အရာရွိတဦးက အႀကံျပဳသည္။

ကုိးေသာင္းဘုရား အတြင္းပတ္တြင္ ပ်က္စီးေနသည့္ ဘုရားတစ္ဆူကုိ ျမင္ရစဥ္။ကုိးေသာင္းဘုရား အတြင္းပတ္တြင္ ပ်က္စီးေနသည့္ ဘုရားတစ္ဆူကုိ ျမင္ရစဥ္။

ရခိုင္ ေနာက္ဆံုးေခတ္ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ဦးေခတ္ ပံုရိပ္လႊာေနာက္ဆံုးနန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေရႊေျမာက္ဦးမွာ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္က ေအဒီ ၁၄၃၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၅ ႏွစ္ တည္တံ့၍၊ ရခိုင္မင္းဆက္ေပါင္း ၄၈ ဆက္စိုးစံခဲ့ၿပီး၊ ဘုရားပုထိုး၊ ေစတီေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုးတံခါး၊ က်ဴံး၊၊ ခံတပ္၊ နန္းေတာ္ရာ စသည့္ ရခိုင္သမိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္မ်ား အထူးေပါၾကြယ္၀ေသာ ရခိုင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
photo:
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တံတုိင္းကုိ ဖ်က္စီး၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္။ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တံတုိင္းကုိ ဖ်က္စီး၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္။
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> , ,


ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံကိစၥ အင္တာဗ်ဴး(Interview)

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>

ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံကိစၥ အင္တာဗ်ဴး(Interview)

(၂၆-၂-၂၀၁၄)နိက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mount Pleasant Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေတ သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးကိစၥမွာ ရခိိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီတိကို ရိုဟင္ဂ်ာနာမည္နန္႕ စာရင္းမေကာက္ဖို႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီကို တင္ျပဖို႕လားျဖစ္ခပါေရ။ကၽြန္ေတာ္ရို႕၏ ခရီးစဥ္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးကိုယ္စားအျဖစ္ ၀ါရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားဦးသာဘန္း၊ရခိုင္စာေပႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ(ရန္ကုန္)က အတြင္းေရးမွဴး အင္းစိန္ေဆးရံုက သြားဆရာ
၀န္ေဒါက္တာဦးစံလွေက်ာ္ရို႕ပါကတ္ပါေရ။ကၽြန္ေတာ္က အဖြဲ႕အစည္းမွာ တာ၀န္မဟိေကေလ့သမိုင္းေၾကာင္းနန္႕ခ်ီလို႕ ရွင္းျပဖို႕ကိစၥေပၚေက အကူအညီရေအာင္ အေဖၚေခၚလို႕လိုက္လားစြာပါ။

ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္အျပန္ခရီးစဥ္မွာ ၀ါရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား ဆရာဦးသာဘန္းကို
(၂၇-၄-၂၀၁၄)က(၁-၅-၂၀၁၄)နိအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႕စီစဥ္ထားေရ “ ရခိုင္အမ်ဳိးသားညီလာခံကိစၥ”အင္တာဗ်ဴးလုပ္ျဖစ္ခပါေရ။ယင္းအင္တာဗ်ဴးကို
စိတ္၀င္စားသူတိ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တင္ျပပီးလိုက္ပါေရ။
အင္တာဗ်ဴးကို အေမး၊အေျဖ ပံုစံနန္႕တင္ျပလားပါေမ။ေမးခြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေမးျမန္း
ခ်က္ျဖစ္ျပီးေက အေျဖမွာဆရာဦးသာဘန္းေျဖဆိုခ်က္ျဖစ္ပါေရ။

ေမး။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖစ္ေပၚလာဖို႕အတြက္ ဆရာ့အေနနန္႕ ဇာပိုင္ Initiate လုပ္ခေလ ဆိုစြာကို တစ္ခ်က္ရွင္းျပပီးပါ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအေၾကာင္းကို ေျပာရဖို႕ဆိုေက ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပခေရUNFC (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ)အစည္းအေ၀း
တက္ေရာက္စြာက စတင္ ေရလို႕ေျပာရပါဖို႕။၂၀၁၂-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ UNFC အစည္းအေ၀းကို UNLD(ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ တက္ေရာက္ခပါေရ။ယင္းအစည္းအေ၀းမွာ
ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတိျဖစ္ေတ AA(Arakan Army),ALP(Arakan Liberation Party), ANCပါတီတစ္ျခမ္းက ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တိနန္႕ တြိဆံုျဖစ္ပါေရ။RNDP ပါတီက ဦးလွေစာလည္းပါေရ။ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တိနန္႕ဆံုေရခါက ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီညြတ္မႈအတြက္ “ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ” တစ္ခုက်င္းပဖို႕ကိစၥကိုေဆြးေႏြးျဖစ္ကတ္ပါေရ။ရခိုင္အမ်ိဳးသား
ညီလာခံကိစၥအတြက္ ရခိုင္သားတိစုေပါင္းဗ်ာယ္ workshop တစ္ခုလုပ္ဖို႕သေဘာတူ
ကတ္ပါေရ။၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား workshop ကို ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕မွာ လုပ္ျဖစ္ပါေရ။ယင္း workshop မွာ - ရခိုင္ျပည္တြင္း ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး၊ရခိုင္အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရး၊ရခိုင္ေဒသထြက္ သယံဇာတတိကို ခြဲေ၀သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေရးကိစၥတိကို ေဆြးေႏြးျဖစ္
ကတ္ပါေရ။၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးအစည္းအေ၀း
ကို ခ်င္းမိုင္မွာ ထပ္လုပ္ကတ္ပါေရ။ယင္းအစည္းအေ၀းကတစ္ဆင့္ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၊ေဖေဖၚ၀ါရီလေလာက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္က သင့္ေတာ္ေရ ျမိဳ႕နယ္
တစ္ခုမွာ က်င္းပဖို႕သေဘာတူကတ္ပါေရ။ေယေကေလ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
တိအခ်င္းခ်င္း က်င္းပျပဳလုပ္ေတ ေလာ္ခီးလာသေဘာတူညီခ်က္အစည္းအေ၀းတိ
နန္႕တိုက္ဆိုင္လားလို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဧျပီလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာမွ
လုပ္ျဖစ္ဖို႕ အခ်ိန္ဇယားကို သတ္မွတ္လိုက္ကတ္ေတ။ယင္းအတြက္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၂၇)
ရက္နိက (၁-၅-၂၀၁၄)နိအထိ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပဖို႕
သေဘာတူခကတ္စြာျဖစ္ပါေရ။

ေမး။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ဇာတိကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခကတ္ပါေလ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)ရပ္နန္႕ လုပ္လားဖို႕ သေဘာတူထားကတ္
ပါေရ။ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္တိေတာ့ခါ(၁)ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး(၂) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နန္႕ တရားမွ်တေရး(၃)ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ
ရခိုင္ျပည္သစ္ထူေထာင္ေရး ရို႕ျဖစ္ပါေရ။ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္တိကို ဦးတည္ဗ်ာယ္ စာတမ္းဖတ္
ၾကားပြဲတိ လုပ္လားဖို႕စီစဥ္ထားပါေရ။

ေမး။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပဖို႕အတြက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဇာပိုင္ဖြဲ႕စည္း
ထားပါေလ။
ေျဖ။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္(၇)ဦးနန္႕ဖြဲ႕
ထားပါေရ။ယင္းေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဦးသာဘန္း(၀ါရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား)
တာ၀န္ခံ၊ဦးလွေစာ (RNDPပါတီ) တြဲဖက္တာ၀န္ခံ။ဦးခိုင္သုခ(ALP)၊ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း
(ALP)၊ဒုတိယဗိုလ္မွဴး ၾကီးေက်ာ္ဟန္(AA)၊ေဒၚမညိဳေအး(လူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားသူ)ရို႕က အဖြဲ႕၀င္တိျဖစ္ပါေရ။

ေမး။ ။ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ဇာတိလုပ္ထားပါဗ်ာယ္ေလ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက အစိုးရဘက္က လုံျခဳံေရးကိစၥ၊က်န္းမာေရးကိစၥ ၊ညီလာခံက်င္းပဖို႕ကိစၥ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႕ဦးေဇာ္ေအးေမာင္(ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီး)
က တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းနန္႕တြိဖို႕စီစဥ္ခကတ္ပါေရ။(၁၆-၂-၂၀၁၃)နိမွာ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕က Peace center မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းနန္႕တြိခကတ္ပါေရ။
ကၽြန္ေတာ္ရို႕ဖက္က ကၽြန္ေတာ္ဦးသာဘန္း၊ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ဦးခိုင္သုခ၊ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး
ေက်ာ္ဟန္ရို႕တက္ေရာက္ခကတ္ပါေရ။အစိုးရဖက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊
ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ဦးညိဳအုန္းျမင့္၊ေဒါက္တာတင္ေမာင္သန္းရို႕တက္ေရာက္ကတ္ပါေရ။ျပည္
ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ရခိုင္အမ်ိိဳးသားညီလာခံကို ဒို႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးမူေဘာင္
အတြင္းက က်င္းပဖို႕နန္႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို က်န္းမာေရးကိစၥ၊လံုျခံဳေရးကိစၥတိကို
ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းပီးေမေျပာပါေရ။အစိုးရအဖြဲ႕ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံဖို႕ေျပာလို႕ (၁၉-၂-၂၀၁၄)
နိကပင္ တင္ထားလိုက္ပါဗ်ာယ္။

ေမး။ ။ ေအဂုေလာေလာဆယ္မွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ဇာအလုပ္တိကို လုပ္ နီပါေလ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြက္ ရန္ကုန္မွာရွိေရ ရခိုင္အသင္းအဖြဲ႕တိ၊ျမိဳ႕နယ္အသင္း
အဖြဲ႕တိ နန္႕ေကာ္မတီဖြဲ႕လို႕ အၾကိဳညွိႏိႈင္းပြဲတိကို (၂၃-၂-၂၀၁၄)နိကစျပီးေက စနီနိတိုင္း
အစည္းအေ၀းလုပ္နီကတ္ပါေရ။အစိုးရပါးက ခြင့္ျပဳခ်က္ရေက ရန္ပံုေငြကိစၥတိဆက္လုပ္လား
ပါဖို႕။ဦးလွေစာရို႕အဖြဲ႕လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဆင္းဗ်ာယ္ နီရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊စည္းရုံးေရးကိစၥ
တိကုိ ကြင္းဆင္းလုပ္နီကတ္ပါေရ။

ေမး။ ။ဆရာ့ကို ကၽြန္ေတာ္ ALD ပါတီက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္သိထားပါေရ။
ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံကိစၥအတြက္ ခ်င္းမိုင္ကိုလားေရခါ ALD ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳလို႕တက္
ေရာက္ခစြာပါလာ။

ေျဖ။ ။ ALD ပါတီကို ကိုယ္စားမျပဳပါ။၀ါရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တက္ေရာက္
ခစြာပါ။

ေမး။ ။ ဇာအတြက္ ALD ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳလို႕ မတက္ေရာက္ခစြာပါေလ။

ေျဖ။ ။ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြက္ ခ်င္းမိုင္မွာ အစည္းအေ၀းတက္ဖို႕ကိစၥကို ALD ပါတီေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းကို တင္ျပခပါေရ။ယင္းအခိ်န္က ကၽြန္ေတာ္နန္႕တြိဖို႕ ရခိုင္လက္နက္
ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ တိေရ အစိုးရနန္႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးမယူရသိလို႕ သူရို႕နန္႕ဆက္သြယ္ေက
ျမန္မာျပည္ဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ပါေရ။အဖမ္းခံရ၊ေထာင္က်ခံရႏိုင္ေရကိစၥပါ။ယင္းအတြက္ ALD ပါတီေခါင္းေဆာင္တိက သူရို႕ေထာင္က်မခံႏိုင္၊ပါတီအဖ်က္မခံႏိုင္ေျပာလို႕ ၀ါရင့္ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအနီ နန္႕တက္ေရာက္စြာျဖစ္ပါေရ။
ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႕ေထာင္ႏွစ္ခါက်ဖူးဗ်ာယ္ ။အသက္ လည္းၾကီးဗ်ာယ္။ေထာင္
ခ်ခ်င္ေကေလ့ခ် ဆိုပနာစြန္႕လို႕လားစြာပါ။

ေမး။ ။ ဆရာ့ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳကို တဆိေခ်ေလာက္ေျပာျပပါ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၅၃-ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကပင္ ႏိုင္ငံလႈပ္ရွားမႈတိမွာပါ၀င္ခပါေရ။
၁၉၆၂-ခုႏွစ္က သမဂၢအေဆာက္အဦးကို ဗံုးခြဲေဖါက္ခြဲစဥ္က တကသ/ဗကသ အမႈေဆာင္
အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခပါေရ။၁၉၅၈-ခုႏွစ္မွာ ေအဂု ANC နန္႕ျပန္၀င္လာေရ ဦးေမာင္ေမာင္(ခ)
ဦးေအာင္သာေက်ာ္နန္႕အတူ ကမၻာ့ေက်ာင္းသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ခပါေရ။တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားဘ၀ကပင္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ၊ထြန္းေန႕စဥ္သတင္းစာရို႕မွာ တကၠသိုလ္
သတင္းေထာက္အျဖစ္လုပ္ခပါေရ။ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ B.L ဆက္တက္ဗ်ာယ္ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္ကစလို႕
ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ၀င္လုပ္ခပါေရ။သတင္းစာတိုက္ကို စစ္ဗိုလ္တိ ေရာက္လာေရခါ အလုပ္
ကႏႈတ္ထြက္ခပါေရ။ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ မဆလပါတီကိုလည္း မ၀င္ခပါ။
ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ဦးေဆာင္ေရ ဗမာျပည္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား(၂၃)ဦးစာရင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္နန္႕
ဦးႏိုင္ေငြသိန္း(မြန္)ရို႕ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္ခကတ္ပါေရ။ယင္းအဖြဲ႕က
န၀တနန္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လႈပ္ရွားခကတ္ပါေရ။ဒီမိုကေရ
စီအေရး၊ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္လာလတ္လို႕ ကုိယ္ကိုယ္ကို ၀ါရင့္
ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ မွတ္ယူထားပါေရ။

ေမး။ ။ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံအစည္းအေ၀းအတြက္ ခ်င္းမိုင္ကို လားေရခါ ဆရာအေနနန္႕
ဘဂၤလီေလာ္ဘီ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ပါးက အေထာက္အပံ့ယူခေရလို႕ သတင္းထြက္ပါ
ေရ။ယင္းကိစၥကို တဆိေခ်ရွင္းျပပါ။

ေျဖ။ ။လံုး၀မမွန္ကန္ပါ။UNFC က ဖိတ္ၾကားလို႕တက္ေရာက္စြာျဖစ္ပါေရ။UNFC အစည္း
အေ၀းကို တက္ေရာက္ဖို႕အတြက္ ဒီမိုကေရစီနန္႕ျငိိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေရ ဥေရာပ
(Burma)အဖြဲ႕၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕တိျဖစ္ေတ ဆီဒင္၊ေနာ္ေ၀အေျခ
စိုက္ Military Inter-Law အဖြဲ႕ရို႕က က်ခံစြာျဖစ္ပါေရ။ယင္းအဖြဲ႕တိက ျမန္မာႏိုင္ငံ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကိုလည္း ေထာက္ပံ့နီစြာပါ။ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀က တျခားကိစၥနန္႕
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာစြာကို ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္း သိကၡာခ်ခ်င္ေရ လူတိက
သတင္းျဖန္႕စြာျဖစ္ပါေရ။

ေမး။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို အာဏာရၾကံ့ဖြံ႕အစိုးရက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတိကို
ျဖိဳခြဲခ်င္လို႕ က်င္းပခိုင္းေရလို႕ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာနီကတ္ေတ။ယင္းကိစၥ မွန္ပါေရလာ။
ေျဖ။ ။ လံုး၀မမွန္ပါ။ေအနိရခိုင္လူမ်ိဳးတိေရ အစစအရာရာ ခၽြတ္ျခံဳက်နီေရဘ၀ပါ။ယင္းအ
အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတိအားလံုး (All Inclusive)
ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းရာျဖစ္ပါေရ။ရခိုင္အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရဖို႕ကိစၥကို ဇာ သူ
လည္း ခိုင္းစရာမလိုပါ။

ေမး။ ။ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို လူအင္အား ဇာေလာက္နန္႕က်င္းပဖို႕စီစဥ္ထားပါေလ။

ေျဖ။ ။ လူအင္အား(၇၀၀)ေလာက္ခန္႕မွန္းထားေရ။ျပည္ပကလာေရလူတိကို ဟိုတယ္မွာ
တည္းခိုခိုင္းျပီးေက တျခားဧည့္သည္တိကုိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိ၊အိမ္တိမွာ နီရာခ်
ပီးေက အဆင္ေျပဖို႕လားစဥ္းစားထားကတ္ပါေရ။ဦးလွေစာရို႕ျပန္လာေက အတိအ
က် ေျပာႏိုင္ပါဖို႕။

ေမး။ ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဇာပိုင္လူတိကို ဖိတ္ၾကားဖို႕ စီစဥ္ထားပါေလ။
ေျဖ။ ။ရခိုင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေရ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
တိကို ဖိတ္ၾကားဖို႕ စဥ္းစားထားပါေရ။

ေမး။ ။ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ဇာပိုင္ရွာေဖြလားလို႕စီစဥ္ထားပါ
ေလ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေရးကိုစိတ္၀င္စားေရ ျပည္တြင္းျပည္ပက ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္တိပါးက အလႈ
ခံလားဖို႕ပါ။လိုအပ္ေတ ေငြေၾကးတိကို ဒီမိုကေရစီနန္႕ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးလိုလားေရ ဥေရာပ
(Burma)အဖြဲ႕၊ဆီြဒင္၊ေနာ္ေ၀အေျခစိုက္ အလႈရွင္တိပါးက အလႈခံလားဖို႕ စဥ္းစား
ထားပါေရ။ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းတိပါးက အလႈေငြလက္ခံေရခါ ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့အကူအညီ
မ်ိဳးကိုရာ လက္ခံလားဖို႕ျဖစ္ပါေရ။ျပည္ပက အလႈေငြရရွိေရးအတြက္ ေရႊဂတ္စ္ လႈပ္
ရွားမႈအဖြဲ႕က ဦး၀င္းေအာင္နန္႕ AAက ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ဟန္ရို႕ ၾကိဳးပမ္းနီပါေရ။

ေမး။ ။ရခိုင့္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ျပည္တြင္းျပည္ပက စိတ္၀င္စားသူတိုင္းတက္ေရာက္ခ်င္ေရဆို
ပါေရ။ဆရာရို႕သေဘာထားက ဇာပိုင္ပါေလ။

ေျဖ။ ။ လူတိုင္းတက္ခ်င္ေကေလ့ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ေငြေၾကးကုန္က်မႈတိကို တြက္ခ်က္ျပီးမွ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရဖို႕ကိစၥျဖစ္ပါေရ ။တစ္ကမၻာလံုးမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳး(၅)သန္းေလာက္ရွိပါဖို႕။ရခိုင္
အားလံုးတက္ေရာက္ဖို႕ဆိုစြာလည္း လက္ေတြ႕က်ဖို႕မဟုတ္ပါ။ႏို္င္ငံအလိုက္၊အဖြဲ႕အစည္း
အလိုက္၊ပါတီအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္စြာမ်ိဳးရာ အဆင္အေျပဆံုးျဖစ္ဖို႕
ထင္ပါေရ။
ေအဂုပိုင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပပီးစြာကို ေက်းဇူးတင္ပါေရဆရာ။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွင္းျပခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါေရ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>>


ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္ေနရာကို UNESCO ေရြးခ်ယ္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>


ဗြီအိုေအ
ေဇာ္ဝင္းလိႈင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းက နတ္မားေတာင္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းက အင္းေတာ္ႀကီးကန္တုိ႔ကုိ UNESCO အဖြဲ႔က ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ဦးစားေပးအဆင့္ထဲမွာ ထည့္သြင္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးပါမယ္။

ကုလသမဂၢ ပညာ၊ သိပၸံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ - UNESCO က ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္တဲ့အထဲ သဘာ၀ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗိသုကာဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သဘာ၀နဲ႔ ဗိသုကာ ႏွစ္ခုေပါင္း ယဥ္ေက်းမႈဆုိၿပီး ၃ မ်ဳိး ၃ စား သတ္မွတ္ေလ့ရွိတဲ့အထဲက သဘာ၀ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေနရာ ၂ ခုကုိ ဦးစားေပး စဥ္းစားတဲ့အထဲ ထည့္သြင္းလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေနရာ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ UNESCOက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အရင္ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီးမွ တခုကုိ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ UNESCO – ရန္ကုန္ရုံး ယဥ္ေက်းမႈဌာနက Program အရာရွိ ေဒါက္တာ ဥမၼာမ်ဳိးက ေျပာပါတယ္။

"အခုကာလမွာေတာ့ က်မတို႔က ဘာလုပ္မလဲဆိုလို႔ရွိရင္ UNESCO က ပညာရွင္ေတြကိုေခၚၿပီး အဲ့ဒီ့ေဒသ ၂ခုကို ဆိုက္ Site Survey ေတြ ဆင္းၾကည့္ပါမယ္။ အဲ့တာက ဒီလကုန္နဲ႔ ေနာက္လ ဧၿပီထဲမွာ လုပ္ျဖစ္မွာပါ။ အဲ့လိုလုပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဒီ Survey ဆင္းၿပီး ၾကည့္လာၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ Site ကိုေတာ့ အရင္ဆင္းသင့္တယ္ဆိုတာ သူတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနကို အၾကံညဏ္ေပး မွာပါရွင့္။ ဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာေပါ့။ ဒီကိစၥက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန က ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥပါ။

ေမး။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီ Process က ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလဲ ဆရာမ။  ဘယ္ေလာက္အထိ ၾကာႏုိင္မလဲခင္ဗ်။

" က်မတို႔က Tentative Lists ေတာ့ တင္ၿပီးသြားၿပီ။ တင္ၿပီးသြားၿပီ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲဆိုတာက Mission Associates တခုလံုးကို ေရးရမယ္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ တခုေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံမွာ နည္းပညာပိုင္းေရာ ေငြေၾကးပိုင္းေရာ ပညာရွင္ေရာ အကုန္ျပည့္စံုတဲ့ ႏုိင္ငံေတာင္မွ ဖူဂ်ီေတာင္ကို တင္တာ ဆယ္ႏွစ္အခ်ိန္ယူပါတယ္ရွင့္။ အဲ့လိုမ်ိဳးပါ။

ဒါေပမဲ့ က်မတို႔က ဒီမွာ အခုခန္႔မွန္းထားတာေပါ့ေနာ္။ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားတာ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အတြင္း ဆိုက္တခုက Nominate လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္ရွင့္။"

ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိတဲ့ ေနရာနဲ႔ အေဆာက္အဦးကုိေတြကုိ တင္ျပဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာအစုိးရ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအသီးသီးက အရာရွိေတြနဲ႔ UNESCO ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မတ္လ ၂၇ နဲ႔ ၂၈ ရက္ေန႔အၾကား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အခုလုိ ဦးစားေပး အမည္စာရင္း ထြက္လာတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ UNESCOကေန ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ရွိတဲ့ တုိင္းျပည္အျဖစ္ UNESCO က သတ္မွတ္ခံရၿပီးရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရႏုိင္တယ္လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"အဲ့ဒီ့ဆုိက္ေတြကို ရလာတဲ့အခါမွာ Regional မွာ Communityအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရႏုိင္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းေတြ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔တင္ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာကေန နည္းပညာ၊ ဘ႑ာေငြေၾကး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ နားလည္မိပါတယ္ခင္ဗ်။"

ျမန္မာႏုိင္ငံကအက်ဳိးအျမတ္ေတြထဲ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ေငြေၾကးနဲ႔ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံေတြ ရႏုိင္သလုိ၊ တျခားေနရာေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳ ဖလွယ္တာေတြအျပင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြလည္း ပုိၿပီး ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရေတြနဲ႔ UNESCO အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္ႏုိင္ငံက ဘယ္ေနရာကုိ သတ္မွတ္မယ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ အဖြဲ႔၀င္ ၂၁ ႏုိင္ငံပါတဲ့ World Heritage Committee - ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေကာ္မီတီက အစည္းေ၀းထုိင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  
ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


Muslim Brotherhood ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အျဖစ္ ေဆာ္ဒီ ေၾကညာ

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>


ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပိုင္း)
မူစလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔တခုအျဖစ္  ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် အစိုးရက တရားဝင္သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလို သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုုးကားၿပီး  အစိုးရပိုင္ ရုပ္သံက ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးရိုးစြဲဝါဒရွိတဲ့ မူစလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ဟာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွာ မင္းဆက္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို စိန္ေခၚေနတာမို႔  ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံက သူတုိ႔ကို စိုးရိမ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အာရပ္ကမာၻမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေခတ္ထလာတဲ့ အခ်ိန္ ကစၿပီး  ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံထဲမွာ သူတို႔ကို ေထာက္ခံမႈေတြ ရဖို႔သူတို႔က ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီကို စစ္တပ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး ဒီအဖြဲ႔လည္း ေျမေအာက္ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္သြားခဲ့တာပါ။  ဒီအဖြဲ႔ကို အရင္တုန္းက အီဂ်စ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ Hosni Mubarak လက္ထက္တုန္းကလည္း  ဖိႏွိပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္... အမ်ဳိးအစာ>> ,


 
There was an error in this gadget

လိမၼာသူတို႔ ေျပာခဲ့ေသာစကားမ်ား

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

Return to top of page Copyright © 2010 | Flash News Converted into Blogger Template by HackTutors