သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Monday, January 31, 2011

ရခိုင္ မိုႏိုဘုရင္ ဦးေမာင္သိန္း၏ mp3 ေတးျခင္းမ်ား ရခိုင္ မိုႏိုဘုရင္ ဦးေမာင္သိန္း

ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး စီးရီး


 1. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး  (၁)
 2. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၂)
 3. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၃)
 4. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၄)
 5. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၅)
 6. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၆)
 7. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၇)
 8. ေတာင္စဥ္႐ြာမိုး (၈)


ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝစီးရီး

 1. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၁)
 2. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၂)
 3. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၃)
 4. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၄)
 5. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၅)
 6. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၆)
 7. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၇)
 8. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၈)
 9. ရခိုင္႐ိုးရာသဘာဝ(၉)

 ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံုစီးရီး


 1.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၁)
 2.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၂)
 3.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၃)
 4.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၄)
 5.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၅)
 6.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၆)
 7.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၇)
 8.  ေလးၿမိဳ႕ကမ္းက မနန္းဘံု(၈)


ပန္းေဝဒနာစီးရီး

 1. ပန္းေဝဒနာ (၁)
 2. ပန္းေဝဒနာ(၂)
 3. ပန္းေဝဒနာ(၃)
 4. ပန္းေဝဒနာ(၄)
 5. ပန္းေဝဒနာ(၅)
 6. ပန္းေဝဒနာ(၆)
 7. ပန္းေဝဒနာ(၇)
 8. ပန္းေဝဒနာ(၈)
 9. ပန္းေဝဒနာ(၉)
 10. ပန္းေဝဒနာ(၁၀)

ဦးေမာင္သိန္း၏ တျခားေတးျခင္းမ်ား


 1. အဝီးကရာလြမ္းနိန္ေမ
 2. ေရာက္ဖူးခေရေျမာက္ဦးၿမီ
 3. ဂစၦပနဒီ
 4. ႏွလံုးသားျပတိုက္

(ေတးစီးရီးနာမည္တိနန္႔ သျခင္းနာမည္ကိုမွားယြင္းစြာေဖာ္ျပမိပါက ေက်းဇူးျပဳလို႔ ခြင္း႐ႊတ္ပီးကတ္ပါ)
.............
(ေက်ာ္ဒိုင္ယာရီမွ) 

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရန္ ခဏေလးေစာင့္ၾကပါ။

Monthly Total Pageviews

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

အခမဲ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကရေအာင္

Recent Posts

Blog Archive