သင္ေသသြားေသာ္ သင္ဖြားေသာေျမ သင္တို့ေျမသည္ အေျခတိုးျမင့္ က်န္ေကာင္းသင့္၏ (ေဇာ္ဂ်ီ )

Wednesday, January 12, 2011

အိုး... ဘာေလ ႏွင့္ စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ mp3 ရခိုင္သီခ်င္းမ်ား

အိုး... ဘာေလ


 1. အိုး..ဘာေလ (၁)
 2. အိုး..ဘာေလ (၁၁)
 3. အိုး..ဘာေလ (၂)
 4. အို...ဘာေလ (၃)
 5. အို...ဘာေလ(၅)
 6. အို...ဘာေလ(၆)

..................


စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ 1. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၁)
 2. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၂)
 3. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၃)
 4. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၅)
 5. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၆)
 6. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၇)
 7. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၈)
 8. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၁၉)
 9. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၂)
 10. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၃)
 11. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၄)
 12. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၅)
 13. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၇)
 14. စိုင္းျဒားမင္းေခၚသံ(၈)
 15. စိုင္ျဒားမင္းေခၚသံ(၉) 
 ငါ့မွတ္စုေခ်မွ ကူးယူလာပါသည္။

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား>>:

Post a Comment

မွတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရန္ ခဏေလးေစာင့္ၾကပါ။

Enter Email To Subscribe

Enter your email address:

Monthly Popular Posts

အခမဲ့အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကရေအာင္

Blog Archive